Запрещение, настойничество и попечителство | от Аргументум2018-04-30T16:27:37+03:00
Поставяне под запрещение
Учредяване на настойничество и попечителство
Поставяне под запрещение
Правна защита на поставения под запрещение
Контакт с Аргументум

Ограничаването на способността на физическите лица да функционират в правния свят се извършва чрез частично или пълно поставяне под запрещение.

В много случаи поставените под запрещение имат собствено имущество, освен това те са част от една обща правна система и юридически си взаимодействат с други физически лица, юридически лица и институции.

Налага се те да бъдат представлявани, което се постига чрез институтите на настойничеството и попечителството.

Предлагаме правни услуги по:

 • Поставяне под запрещение
 • Учредяване на настойничество
 • Учредяване на попечителство
 • Правна защита на поставения под запрещение

Поставянето под запрещение е принудително ограничаване на способността да се действа в правния свят.

Това е крайна мярка, която се извършва само по съдебен ред.

Настойничеството е задължително и се учредява по отношение на определени лица.

Поставеният под пълно запрещение напълно е лишен от способността да действа в правния свят.

Попечителството е задължително и се прилага в точно определени случаи.

Поставеният под ограничено запрещение не е изцяло лишен от способността си да действа в правния свят.

Процедурата по учредяване на настойничество и попечителство е сложна.

Тя цели пълна защита на интересите на поставения под запрещение.

Вижте повече за запрещението
Вижте повече за настойничеството
Вижте повече за попечителството
За процедурата по учредяване

Екипът ни предоставя пълна правна помощ при поставяне под запрещение и учредяване на настойничество или попечителство

Предвид обстоятелството, че настойничество или попечителство се учредява по отношение на малолетни, непълнолетни и лица, поставени под запрещение, които не могат самостоятелно да се грижат за своя интерес, контролът върху настойниците и попечителите е засилен.

На разположение сме при:

 • Поставяне под запрещение:

  Пълно процесуално представителство, представителство пред всички институции и изготвяне на всички необходими документи за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лица;

 • Правна защита в процедурата по поставяне под запрещение:

  Пълна правна помощ за лица, срещу които е стартирана процедура по поставяне под пълно или ограничено запрещение;

 • Учредяване на настойничество:

  Подготовка на всички документи и представителство пред всички институции за учредяване на настойничество;

 • Учредяване на попечителство:

  Подготовка на всички документи и представителство пред всички институции за учредяване на попечителство;

 • Правна защита на поставения под запрещение:

  Пълна правна защита на поставения под пълно или ограничено запрещение чрез упражняване на независим контрол върху дейността на настойническия съвет, попечителя и заместник – попечителя.