Обществени поръчки | От Аргументум2018-04-30T16:27:43+03:00
Подготовка на тръжни документи, обжалване на обществени поръчки
Обществени поръчки
Обжалване на обществени поръчки
Контакт с Аргументум

Възлагането на обществени поръчки е тема от изключително голям интерес за множество фирми в България.

Тази материя е особено чувствителна като се отчита обстоятелството, че бизнеси от най-различни отрасли използват обществените поръчки като важен инструмент за генериране на печалба.

Финансовите ресурси, които се разпределят в България по реда на обществените поръчки, са значителни.

Екипът ни може да Ви окаже пълно съдействие в процеса по кандидатстване, одобрение, обжалване и изпълнение на обществена поръчка в следните фази:

Предварителен анализ на намерението за кандидатстване

Участието в обществена поръчка е сложен административен състав, който въвлича сериозни активи на Клиента.

Добрата практика изисква внимателна преценка на обществената поръчка преди ангажирането на значителен финансов ресурс чрез:

 • Предварителен анализ на обществената поръчка;

 • Предварителен анализ на готовността на Клиента успешно да участва в процеса по възлагане и да приключи обществената поръчка без понасяне на санкции;

 • Анализ на скритите рискове, съдържащи се във формулировките на обществената поръчка, както и анализ на препятствия от лобистично естество.

Подготовка на необходимите документи

Критично важно за спечелването на обществена поръчка е правилната и законосъобразна подготовка на стартовия пакет от документи:

Можем да Ви окажем съдействие за:

 • Правен анализ на извършените от Клиента действия и изготвените документи в случай, че екипът ни е ангажиран единствено за правен одит;

 • Цялостно изготвяне на пакета документи, необходими за участие в обществена поръчка, сред които, но не само: заявления за участие, оферти, справки – декларации, доказателства за икономическото и финансово състояние, технически възможности и квалификация;

 • Снабдяване с всички допълнителни документи, необходими за участие в обществената поръчка така, както са определени от възложителя;

 • Представителство в комуникацията с възложителя в подготвителната фаза, включително формулиране на запитвания във връзка с тръжната документация и съдействие в преговорите при процедури по договаряне;

 • Регистриране на дружество или посредничество за придобиване на дружество, подходящо за съответната обществена поръчка;

 • Учредяване на консорциум,  гражданско дружество или друга подходяща форма на обединение на бизнеси, когато това е целесъобразно с оглед на заложените от възложителя критерии;

 • Регистрация на учреденото обединение при Търговския регистър, Регистър „Булстат“ и останалите компетентни български институции;

 • Превод от заклет преводач на цялата документация и легализация по надлежен ред в случай, че кандидатът или участници в консорциума или друга форма на обединение на бизнеси, е чуждестранно лице.

Провеждане на обществената поръчка. Обжалване

Успешно изготвеният пакет с документи губи своя смисъл, ако в процеса на провеждане на обществената поръчка Клиентът не предприеме необходимите мерки за защита на своя интерес.

В тази фаза от процеса сме на разположение за:

Възлагане на обществената поръчка. Приключване

Възлагането на обществената поръчка е крайната цел на кандидата, но в тази фаза процесът не спира. Напротив – той тепърва започва.

Именно в тази фаза се съдържат множество потенциални рискове и опасности.

Използването на квалифицирана юридическа помощ е строго препоръчително.

Ние осигуряваме:

 • Снабдяване с всички необходими финални документи, нужни за подписване на договор с възложителя;

 • Изготвяне на становище по предложения от възложителя финален текст на договора;

 • Присъствие на квалифициран юрист при подписването на договор с възложителя;

 • Цялостно правно обслужване във връзка с изпълнение на подписания договор;

 • Съдействие в процеса на изпълнение на договора за обществена поръчка;

 • Счетоводни консултации за правилно осчетоводяване на приходно – разходни транзакции по сключения договор за обществена поръчка;

 • Счетоводни консултации на Изпълнители – чуждестранни лица, консорциуми и граждански дружества;

 • Процесуално представителство пред арбитраж на Изпълнителя или пред  компетентния български съд при спор, възникнал в процеса на изпълнение на подписания с възложителя договор;

 • Правно съдействие и процесуално представителство в случай на неосъществено плащане или забавени плащания от възложителя.

Правно обслужване на Възложителя

Подготовката на обществена поръчка е сложен процес, който предпоставя специфични юридически и административни умения.

Темата с обществените поръчки е чувствителна за българското общество.

Добросъвестният възложител може да се възползва от следните услуги:

 • Правни консултации относно законовите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи обществените поръчки;

 • Цялостно изготвяне на документите за възлагане на обществена поръчка като, но не само: обявления, документации за участие, образци на декларации и други документи, свързани с процедурите по възлагане;

 • Представителство пред Агенцията за обществени поръчки (АОП);

 • Съдействие в процеса на провеждане на обществената поръчка;

 • Подготовка на документи, свързани с процеса на провеждане на обществената поръчка;

 • Представителство във връзка с жалби, подадени по реда на Закон за обществените поръчки ( ЗОП );

 • Представителство пред КЗК и ВАС във връзка с жалби на участници в процедурата по възлагане на обществена поръчка;

 • Правно съдействие във фазата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка;

 • Правно обслужване във всички фази на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка;

 • Процесуално представителство в случай на спор по сключен договор и/или в случай на неизпълнение на сключен договор;

 • Процесуално представителство при атакуване на наказателни постановления за констатирани нарушения по прилагането на ЗОП;

 • Консултации по налагане на финансови корекции при нарушения, когато обществената поръчка се финансира от фондовете на Европейския съюз.