Правен Дю Дилиджънс (Due Dilligence)|от Аргументум2018-04-30T16:27:43+03:00
Обстоен правен анализ
Правен Дю Дилиджънс
Оценка на бизнес
Контакт с Аргументум

Специализираме в обстойни правни проверки, наричани още юридически Дю Дилиджънс (Due Diligence), на търговски предприятия на територията на Република България.

Обстойният правен Дю Дилиджънс, в комбинация с икономически анализ и оценка на риска, е строго препоръчителна процедура при намерение за придобиване или продажба на бизнес.

Можем да допълним правния Дю Дилиджънс със счетоводно – икономически анализ и оценка на риска на компанията, към която инвеститорът проява интерес.

Ние Ви предлагаме:

Юридическият Дю Дилиджънс е важна процедура, нужна при сложни сделки.

Спестяването на средства от обстойна правна проверка е сериозна грешка.

Ползите от извършването на Дю Дилиджънс многократно надвишават заплатената цена.

Обстойната правна проверка Ви дава най-важното и ценно оръжие – информацията.

Правният Дю Дилиджънс е сложен процес, който се развива в няколко фази.

Продължителността му се определя от размера на анализирания бизнес.

Кога се нуждаете от Дю Дилиджънс
За ползите от Дю Дилиджънс
Вижте етапите на Дю Дилиджънс

Абсолютна поверителност

Ние гарантираме абсолютна поверителност по отношение на всички факти и обстоятелства, които са доверени на нашия екип в процеса на правния Дю Дилиджънс и счетоводно-икономическия анализ:

 • Обвързани сме с изключително задължаващи договори за извършване на възложените обстойни проверки;

 • Подписваме строги декларации за поверителност и етично поведение;

 • Подписаните от нас документи въоръжават Клиента с инструменти, вменяващи ни наказателна и имуществена отговорност в случай на неизпълнение.

Комплексна оценка на целевата компания

Ще ви предоставим обективна картина за реалната пазарна стойност на бизнеса, към който проявявате инвестиционен интерес:

 • Ще подложим на анализ не само очевидните индикатори като финансови потоци и балансови отчети, но и потенциалните рискови зони;

 • Ще структурираме екипа си с представително портфолио от адвокати, юридически и икономически експерти – тесни специалисти в съответната анализирана сфера;

 • Ще гарантираме, че констатациите, съдържащи се в нашия Дю Дилиджънс доклад, са подкрепени от авторитета на доказани професионалисти.

Пълна оценка на собствеността

Сред най-съществените аспекти на анализ в процеса на Дю Дилиджънс e пълната оценка на собствеността на целевото предприятие.

Значението й е толкова голямо, че в представите на мнозина оценката на собствеността напълно измества останалите аспекти на пълния юридически анализ.

Ние знаем, че придобиването на бизнес е преди всичко придобиване на неговите активи, като предлагаме оценка на:

 • Недвижимите имоти;

 • Оборудването, техниката, механизацията;

 • Автомобилния състав;

 • Инвентара и складовата наличност;

 • Обектите на интелектуална собственост като, но не само: търговски марки, патенти, собственост върху дигитални обекти като домейни, сайтове, уеб – приложения, Интернет – магазини;

 • Правата върху ценни книжа;

 • Особените залози, гаранции или депозити, учредени в полза на целевото предприятие.

Цялостна оценка на пасивите

Важно е да се знае какво притежава целевата компания.

Още по-важно е да се знае какви са нейните задължения.

Ние предлагаме пълна оценка на задълженията и пасивите като, но не само:

 • Задълженията към доставчици и партньори;

 • Неустойките или наказателните клаузи по договори с клиенти;

 • Учредените тежести върху недвижими имоти, движимости и активи като, но не само: ипотеки, възбрани, залози, особени залози;

 • Задълженията към служители като, но не само: задължения за работна заплата, бонуси, обезщетения;

 • Ограниченията върху операциите на целевото дружество, свързани с екологични рестрикции.

Анализ на юридическия статут

Сред най-важните аспекти на правния Дю Дилиджънс e анализа на юридическия статут на целевото предприятие.

Ще подложим на прецизно изследване:

 • Учредителните документи: Устав и Учредителен акт и свързаните с тях документи;

 • Документите, имащи отношение към правния статут на целевото дружество – Протоколи от общи събрания, Решения на управителните органи, Споразумения между съдружници и акционери;

 • Всички документи, публикувани в Търговския регистър  и в регистрите на компетентните институции, имащи отношение към правния статус на целевото дружество.

Анализ на договорите

Договорите, сключени от целевата компания, могат да крият множество рискове – когато съдържат неизгодни клаузи, прекомерни неустойки или непосилни условия.

В детайли ще бъдат анализирани всички договори, използвани в дейността на целевото дружество, като, но не само:

Анализ на лицензионен, разрешителен и концесионен режим

Множество бизнеси работят в сфери, регулирани от лицензионни и разрешителни режими.

Тези режими намират приложение при производството на алкохолни напитки, медикаменти, тютюневи изделия, петролни продукти и други.

Ние ще подложим на обстоен анализ:

 • Лицензиите, разрешителните и концесиите, с които е снабден целевия бизнес;

 • Условията за тяхното предоставяне;

 • Периода на тяхното действие;

 • Очакваните бъдещи нормативни промени, касаещи съответните режими.

Оценка на съдебните дела и извънсъдебните процедури

Много бизнеси са страни по съдебни дела  – търговски, административни, административно – наказателни, трудови.

Детайлният анализ на съдебната история на целевото предприятие е от критична важност.

Дори само едно загубено дело може да обремени бъдещия собственик на целевия бизнес със заплащане на искови претенции, разноски, адвокатски хонорари в изключително висок размер.

В оценката на съдебната история на целевото предприятие ние ще анализираме:

 • Стартираните съдебни процеси, по които целевото дружество е страна;

 • Съдебните процеси, които не са стартирани, но предстои да бъдат приведени в ход;

 • Съдебните процеси в процес на планиране;

 • Текущите извънсъдебни процедури за заплащане или претендиране на обезщетение.

Оценка на трудово-правните отношения

Множество бизнеси страдат от недобре оптимизирани трудови правоотношения.

Имат или твърде много работници, или страдат от недостатъчен персонал.

Трудовите възнаграждения или са неадекватно високи, или несправедливо ниски.

Тези дисбаланси имат сериозно въздействие върху производителността на работната сила и анализът им е от голямо значение в процеса на обстойния правен анализ.

Ние ще подложим на преценка:

 • Всяко отделно трудово правоотношение;

 • Всички документи, имащи отношение към трудовите правоотношения и трудовото досие;

 • Колективният трудов договор в случай, че има такъв;

 • В случай, че ни бъде възложено – ще извършим внимателен анализ на заетите работници и ще идентифицираме онези от тях, които са от ключово значение за успешното продължаване на бизнес операциите на целевото дружество.