Представителство пред институции и съд | от Аргументум2018-04-30T16:27:42+03:00
Процесуално представителство пред институции и в съд
Представителство пред нотариус, НАП и други български институции
Представителство пред съд, арбитраж, КЗК
Контакт с Аргументум

Процесуалното представителство и представителството пред органи на държавна власт и местно самоуправление е сред най-важните аспекти от дейността на консултантската ни група.

Имаме солиден опит в процесуалното представителство и представителство пред институции на български и чуждестранни юридически лица, еднолични търговци, обединения на бизнеси и организации с нестопанска цел.

През изминалите години създадохме трайни и надеждни контакти в най-разнообразни български институции.

Не случайно е казано, че един юрист е толкова силен, колкото са надеждни неговите контакти.

Имаме готовност да предоставим процесуално представителство и представителство пред български институции на своите български и чуждестранни клиенти в следните сфери:

Процесуално представителство пред съд

Една от основните функции на адвокатите от консултантската ни група, е процесуално представителство пред всички български съдилища по всички видове дела във всяко едно населено място.

 Процесуалното представителство пред съд включва:

 • Изготвяне на искови молби и отговор на искови молби;

 • Изготвяне на въззивни и касационни жалби;

 • Преговори с адвокатския състав на ответната страна в хода на активното производство за приключването на съдебния спор чрез спогодба;

 • Изготвяне на проекти на съдебни спогодби;

 • Изготвяне на всички видове документи, имащи отношение към съдебното производство във всички негови фази.

Процесуално представителство пред арбитраж

Правораздаването се счита за основен атрибут на държавната власт, но въпреки това съществува и  арбитражът.

Той е недържавно, доброволно и частно правораздаване.

Решенията, постановявани от арбитражните съдилища, имат силата на присъдено нещо и въз основа на тях страната спечелила арбитражния спор, може да се снабди с изпълнителен лист.

Най-важното условие за отнасянето на спор пред арбитражен съд е наличието на арбитражна клауза (арбитражно споразумение) между страните по един договор или друг вид двустранно съглашение.

Наличието на арбитражна клауза ще принуди всеки български съд да се откаже от разглеждане на спора, освен ако арбитражната клауза не съдържа определени пороци, регламентирани в Закона за международния търговски арбитраж.

Адвокатският ни състав предоставя процесуално представителство по арбитражни дела пред арбитражи, имащи инцидентен характер (ad hoc),  както и пред всички арбитражни институции в хипотезата на институционален арбитраж.

Процесуалното представителство, осъществявано от адвокатите от екипа на консултантската ни група, включва следните неизчерпателно изброени действия:

 • Изготвяне на арбитражни споразумения и арбитражни клаузи;

 • Изготвяне на Искова молба и Отговор на искова молба пред арбитражна институция;

 • Процесуално представителство в едноинстанционното арбитражно производство;

 • Преговори с ответната страна за достигане до спогодба за разрешаване на арбитражния спор;

 • Изготвяне на арбитражни спогодби;

 • Процесуално представителство пред Върховен касационен съд за отмяна на порочни арбитражни решения.

Процесуално представителство в процедури по медиация

Сред предлаганите от консултантската ни група услуги са  процедури по търговска медиация чрез регистрирани медиатори.

Екипът ни е бил от двете страни на масата за преговори – и като организатори и домакини на процедура по търговска медиация, и като упълномощени представители в процедури, организирани от ответни спорещи страни.

Имаме готовност да Ви представляваме в рамките на стартирани от ваши контрагенти процедури по медиация чрез:

 • Представителство чрез упълномощен адвокат при стартиране на производството по търговска медиация във фазата на приемане на поканата за медиация и сключване на първоначалното споразумение за провеждане на процедурата;

 • Представителство чрез упълномощен адвокат в хода на същинската фаза на преговорите между спорещите страни;

 • Осигуряване на надлежни свидетели на хода на преговорния процес;

 • Пълна правна консултация по изготвяне на финалния документ, продукт на процедурата по търговска медиация, под формата на спогодба, споразумение, договор или друг заместващ двустранен документ;

 • Цялостно правно обслужване на отношенията между спорещите страни до окончателно уреждане на отношенията между тях.

Процесуално представителство пред КЗК

Инструментите за защита на конкуренцията, предоставени чрез Закон за защита на конкуренцията, са едни от най-ефикасните способи за отстояване на бизнес – позиции.

Комисия за защита на конкуренцията ( КЗК ) е сред най-ефикасните български институции.

Производствата пред КЗК се развиват сравнително бързо и обичайно приключват с налагане на санкции в респектиращ и дисциплиниращ размер.

Екипът на консултантската ни група предоставя комплексна правна услуга по процесуално представителство пред КЗК със следния обхват:

Търговците, участващи в  процедури по възлагане на обществени поръчки могат да обжалват решенията на възложителя пред Комисия за защита на конкуренцията.

Сроковете за подаване на жалба пред КЗК са кратки, а пропускането им лишава участниците от способи за защита.

С жалбата до КЗК дружеството – участник в процедура по ЗОП, може да иска да не се допуска изпълнението за избор на изпълнител, да се отмени незаконосъобразно решение за откриване на процедура по ЗОП, да се отмени конкретно незаконосъобразно решение или действие в процедурата, да се произнесе по нищожност на решения на възложителя, да обяви за недействителен договор за обществена поръчка и други.

Търговско дружество, което е понесло щети от изнасяне на търговска тайна, може да стартира административно производство пред Комисия за защита на конкуренцията.

След установяване на факта на изнасяне на фирмена тайна, пострадалото юридическо лице може да претендира обезщетение по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Комисия за защита на конкуренцията може да бъде сезирана с искане за установяване и санкциониране на действия, представляващи нелоялна конкуренция.

Законът за защита на конкуренцията дефинира няколко състава на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение на потребителя, заблуждаваща реклама, сравнителна реклама, имитация, нелоялно привличане на клиенти и разгласяване на производствени или търговски тайни.

Търговец, който е понесъл щети от узнаване, използване или разгласяване на негова производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика, може да отнесе претенциите си пред Комисия за защита на конкуренцията.

Чрез търсената защита той може да иска от КЗК да установи факта на извършеното нарушение и лицето, което го е извършило, да постанови прекратяване на нарушението и да наложи санкция.

За понесените щети търговецът може да стартира отделно производство по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Едно от най-съществените изменения в Закона за защита на конкуренцията от 2015 година въведе злоупотребата с по-силна позиция при договаряне като наказуемо анти-конкурентно поведение.

От тази защита биха могли да се възползват доставчици на хипермаркети за продажба на хранителни стоки, стоки за бита, техника и други подобни.
Административните производства пред КЗК са изключително ефикасен способ за отстояване на позициите на тези доставчици предвид изключително големия размер на налаганите от Комисия за защита на конкуренцията санкции.

Чрез административно производство пред КЗК могат да се атакуват споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар.

Картелни споразумения са:

Пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

Разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

Ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

Прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

Поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

Съгласно методиката на КЗК, участието в картел е тежко нарушение и санкциите за това нарушение са сериозни.

“Картел” е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия – конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки”.

Участник в картел може да иска да бъде освободен от санкции или техният размер да бъде намален в случай, че изпълни едновременно определени изисквания на КЗК.

Съгласно Закон за защита на конкуренцията, концентрацията е трайна промяна в контрола на търговските субекти.

При планирана концентрация се дължи предварително уведомяване на КЗК.

До концентрация може да се стигне чрез сливане, вливане, създаване на съвместно предприятие, чрез придобиване чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество от едно или повече лица, които вече упражняват контрол върху най-малко едно предприятие, на пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях чрез договор или по друг начин.

При планирана концентрация се дължи предварително уведомяване на Комисия за защита на конкуренцията, която упражнява превантивен контрол.

Процесуалното представителство пред КЗК включва:

 • Изготвяне на жалби, искания и сигнали;

 • Организиране на доказателствен материал;

 • Процесуално представителство във всички фази на административното производство пред КЗК;

 • Правна защита на търговски дружества, срещу които е стартирано производство пред КЗК;

 • Правна защита на възложителя на обществена поръчка пред КЗК;

 • Процесуално представителство пред Върховен административен съд ( ВАС ) при обжалване на актовете на КЗК.

Представителство пред всички подразделения на НАП, НОИ, НЗОК, Инспекция по труда

Част от екипа на Аргументум Консултантска Група са счетоводители, одитори и финансови консултанти, чрез които предоставяме на своите Клиенти пълно данъчно и счетоводно обслужване.

 Предоставяме на своите Клиенти представителство пред:

 • Национална агенция по приходите ( НАП ) за подаване уведомления, декларации и регистрации, за извършване на насрещни проверки и ревизии;

 • Национален осигурителен институт ( НОИ ) за подаване на декларации за осигурени лица и регистрации на трудови договори;

 • Главна агенция по труда ( ГИТ ) при проверки във връзка с безопасността на труда, трудова медицина и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Представителство пред други институции

Органите и институциите на централна власт и местно самоуправление в Република България са твърде разнообразни и не могат да бъдат изчерпателно изброени.

Екипът ни има готовност за осигуряване на представителство пред всички институции в Република България – на централно и местно ниво:

 • Административните производства по заявяване на услуги за предоставяне на информация, снабдяване с документи, разрешителни, подаване на жалби, сигнали, обжалвания и други подобни споделят обща нормативна уредба, но всяка отделна институция следва свои вътрешни правила;

 • С особена сила това правило важи за органите на местно самоуправление, които регулират дейността си чрез уредба, специфична за съответното населено място.