Регистрация на холдинг и консорциум | от Аргументум2018-04-30T16:27:39+03:00
Регистрация на обединения на бизнеси: холдинг, консорциум, гражданско дружество, кооперации, сдружения
Регистрация на холдинг, консорциум, гражданско дружество и кооперация
Регистрация на сдружения
Контакт с Аргументум

Обединяването на няколко физически или юридически лица за постигане на една обща цел е един от най-фундаменталните принципи на икономиката.

Концентрирането на усилията, познанията, финансовите и материални ресурси на няколко субекта в една посока е сред предпоставките за сериозен успех.

Често единствено чрез обединяване на няколко търговски дружества могат да бъдат реализирани мащабни строителни и инфраструктурни проекти или постигането на значителен търговски или иновационен пробив.

Българското законодателство регламентира множество допустими форми на сдружаване на физически и юридически лица.

Можем да ви окажем пълно съдействие за обличане в точната правна форма на планираното обединение чрез:

Консултация за правилната форма на обединение

От голямо значение е планираното обединение да бъде облечено в правната форма, която най-точно обслужва поставените цели.

Можем да Ви съдействаме чрез:

 • Обстоен анализ на бъдещата дейност;

 • Изготвяне на правно становище за най-подходящата форма на сдружаване;

 • Анализ на предимствата и недостатъците на предложената форма на сдружаване;

 • Анализ на разноските, свързани с учредяването и съществуването на предложената форма на сдружаване.

Регистрация на консорциум

Консорциумът (Джойнт Венчър) е обединение между търговки дружества, еднолични търговци или държавни и общински предприятия за извършване на определен вид дейност.

Единствено търговци могат да участват в учредяването на консорциум.

 • Той е способ за концентриране на технологични, финансови, персонални, материални и други активи на участниците в консорциума, чрез който се постига значително увеличаване на нивото на конкурентоспособност;

 • Консорциумът в двете му разновидности – на търговско дружество или гражданско дружество по ЗЗД е и предпочитана форма за реализиране на мащабни инфраструктурни и строителни проекти;

 • Участниците в консорциума запазват своята правна и финансова самостоятелност и могат самостоятелно да осъществяват дейност;

 • Консорциумът спомага за намаляване на нивото на риск, защото разходите се поемат от няколко дружества.

Можем да ви окажем пълно съдействие при регистрация на консорциум чрез:

 • Изготвяне на прецизен договор за учредяване на консорциум под формата на гражданско дружество;

 • Регистрация на консорциума в регистър „Булстат“;

 • Изготвяне на пълния комплект документи, необходими за учредяване на консорциума като търговско дружество по смисъла на Търговския закон – АД, ООДили КДА;

 • Представителство пред Търговския регистър до окончателно регистриране на консорциума;

 • Пълно правно обслужване на всички аспекти от дейността на бъдещия консорциум.

Регистрация на холдинг

Холдингът наподобява консорциума, защото е форма на обединение на търговски дружества.

В едната си разновидност той се създава, за да упражнява контрол върху капитала на други юридически лица, да извлича дивиденти от притежаваните акции или дружествени дялове и да въздейства на тяхното управление.

Оперативният холдинг от своя страна се учредява, и за да упражнява самостоятелна търговска дейност, отделна от дейността на контролираните дружества.

 • Той е способ за акумулиране на печалба под формата на дивидент, който е функция на притежаваната част от капитала на дъщерните дружества;

 • Холдингът може да оказва мощно въздействие върху решенията, вземани от управителните органи на дъщерните дружества и да насочва тяхната политика и посока на развитие;

 • Холдингът е снабден с особена легитимност и може да способства за набиране на нови инвеститори;

 • Холдингът може да подпомага дейността на дъщерните дружества чрез придобиване на лицензи, свързани с тяхната дейност.

Можем да ви окажем пълно съдействие при регистрацията на холдинг чрез:

Учредяване на гражданско дружество

Гражданските дружества се уреждат от Закон за задълженията и договорите и са една от приложимите по българския закон форми на сдружаване две или повече физически или юридически лица, които се съгласяват да обединят имущество и усилия за постигането на обща стопанска цел.

 • То не е юридическо лице и не е самостоятелен субект на правото въпреки, че за целите на данъчното облагане е снабдено с Булстат номер;

 • Правата и задълженията на гражданското дружество не възникват пряко за него, а са права и задължения на съдружниците;

 • В основата на гражданското дружество лежи доверието между участниците в него. Прехвърляне на участие става единствено със съгласието на останалите съдружници. Смъртта или поставянето под запрещение на съдружник може да прекрати гражданското дружество, освен ако не е договорено друго;

 • Внесените в дружеството пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават при употребата им, стават обща собственост на съдружниците са обща собственост на съдружниците. Другите вещи се третират като такива за общо ползване и може да се договори, че стават съсобствени на съдружниците;

 • Управлението, ако не се уговори друго, се извършва със съгласието на всички съдружници;

 • Гражданското дружество може да се управлява от всеки или от избрани съдружници, включително от лице, което не е съдружник;

 • Печалбите и загубите по правило се разпределят съобразно размера на притежавания дружествен дял.

Можем да окажем пълно съдействие при учредяване на гражданско дружество чрез:

Регистрация на кооперация и кооперативни съюзи

Кооперациите са изключително ефективна форма на сдружаване, особено приложима в сферата на земеделието.

Този вид обединения се регулират от специалния Закон за кооперациите, който в детайли урежда тяхната регистрация и дейност.

Кооперации могат да възникнат във всеки отрасъл на дейността и обединяват най-малко 7 дееспособни физически лица.

Кооперацията е юридическо лице с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси.

 • Тя спомага за увеличаване на конкурентоспособността;

 • Чрез обединяване на своите усилия кооператорите могат да намалят значително своите разходи за закупуване на суровини и материали;

 • Кооператорите могат да предлагат съвместно услуги;

 • Кооперациите могат да ползват облекчения при финансиране и кредитиране;

 • Рискът при управление и контрол на дейността на кооперацията е намален за отделните й членове;

 • По дефиниция кооперацията обединява множество лица с общи цели и интереси, което е предпоставка за успех на всяко едно начинание;

 • Собствеността на кооперацията е под контрола на нейните членове, а не на инвеститори.

Имаме готовност да Ви окажем пълно съдействие за регистрация на кооперация чрез: