Закрила на детето и родителски права | от Аргументум2018-04-30T16:27:37+03:00
Закрила на детето
Защита на детското имущество
Отнемане на родителски права, ограничаване на родителски права
Родителски права - отнемане и ограничаване
Контакт с Аргументум

Закрилата на детето е най-висша ценност на европейското и българското законодателство.

Уредбата й се съдържа в множество закони, наредби и конвенции.

В закрилата на детето са въвлечени множество български институции – от българските съдилища и прокуратурата до специализирани институции като Държавна агенция за закрила на детето.

Сред най-съществените механизми за закрила на детето са ограничаването и лишаването от родителски права и законовите механизми за предпазване на имуществото на детето.

Можем да Ви окажем съдействие при:

 • Спор за упражняване на родителски права
 • Управление на имущество на дете
 • Отнемане на родителски права
 • Ограничаване на родителски права
 • Възстановяване на родителски права

Упражняването на родителските права е право и задължение.

 То изисква общо и взаимно съгласие на родителите.

Разпореждането с имуществото на детето е нормативно уредено.

Цели се пълна закрила на детето.

Ограничаването и отнемането на родителски права цели закрила на детето.

Извършва се чрез съдебно решение.

Упражняване на родителски права
Управление на детското имущество
За ограничаването и отнемането

Имаме готовност за оказване на пълна правна помощ при осигуряване на закрила на детето и по искове за ограничаване и лишаване от родителски права

 

Ограничаването на родителски права, отнемането на родителски права и въстановяването на родителски права са процедури, които се намесват в съкровената връзка между родителя и неговото дете.

Те целят закрила на детето и коригиране на поведението на родителя, когато то е укоримо.

На разположение сме за:

 • Съдействие при спор за упражняване на родителски права:

  Организиране на срещи при лицензиран медиатор по семейни отношения при спор относно упражняването на родителските права;

 • Завеждане на дело за упражняване на родителски права:

  Процесуално представителство на родител пред районен съд за стартиране на дело за упражняване на родителски права;

 • Разпореждане с имуществото на дете:

  Процесуално представителство на родител пред районен съд при разпореждане с имуществото на дете;

 • Сделки с имуществото на дете:

  Представителство пред нотариус във връзка с извършване на сделки с недвижимо и движимо имущество на дете;

 • Завеждане на иск за ограничаване или отнемане на родителски права:

  Процесуално представителство по искове за ограничаване или отнемане на родителски права и представителство пред всички институции, включително Агенция за закрила на детето и прокуратурата;

 • Защита на родител с атакувани родителски права:

  Правна помощ и защита на родител, срещу когото е заведен иск за ограничаване или отнемане на родителските му права и пълно представителство пред компетентните български институции;

 • Възстановяване на ограничени или отнети родителски права:

  Процесуално представителство по дела за възстановяване на ограничени или отнети родителски права.