Събиране на вземания от длъжници | от Аргументум2018-04-30T16:27:33+03:00
Събиране на просрочени задължения

Представяме Ви услугите по събиране на просрочени задължения на Аргументум Консултантска Група.

От създаването на Аргументум оказваме съдействие на наши Клиенти при събиране на просрочени задължения чрез извънсъдебни процедури, сключване на споразумения с длъжници и контрол до окончателно погасяване на дълга.

Имаме значителен опит в образуването на бързи, заповедни производства за снабдяване с Изпълнителен лист, както и в искови производства за просрочени задължения.

Образували сме множество изпълнителни дела пред съдебни изпълнители за принудително изплащане на задължения, налагане на запори и възбрани и публична продан на движимо и недвижимо имущество.

Използваните от нас процедури са изцяло законосъобразни и защитават интереса и репутацията на нашите Клиенти.

Опитът ни в събирането на просрочени вземания е изключително сериозен.

Доверието е наградата
Погасителен план и извънсъдебно споразумение
Принудително събиране на вземания чрез съдебен изпълнител
Контакт с Аргументум

Задълженията между фирми и задълженията на физически лица към банки и финансови институции, е болезнено актуална тема в българското общество.

До натрупване на задължения на клиенти и партньори се стига поради недостатъчен контрол върху протичащите бизнес процеси, използване на неподходяща правна рамка и некомпетентност на служителите, отговорни за претендиране на дължимите плащания.

Оказва се, че значителен финансов ресурс остава блокиран, вместо да бъде използван като оборотни средства, за инвестиции или разширяване на дейността.

Междуфирмената задлъжнялост е основна причина за забавения растеж на хиляди български фирми.

Имаме солиден опит в сферата на междуфирмената задлъжнялост, натрупан след разрешаване на стотици тежки казуси с просрочени плащания и задължения между фирми.

Предоставяли сме правна защита и на множество длъжници – фирми и частни клиенти – чрез договаряне на изгодни погасителни планове с техни кредитори.

Извънсъдебно събиране на вземания

Събиране на вземания по съдебен ред

Изпълнителни дела пред съдебен изпълнител