Банкови кредити, лизинг и предоговаряне | от Аргументум2018-04-30T16:27:42+03:00
Банков кредит, лизинг и преструктуриране от Аргументум
Банкови кредити и предсрочна изискуемост от Аргументум
Преговори с банкa за отпускане на кредит
Контакт с Аргументум

Кандидатстването за кредит от банкова или не-банкова финансова институция е решение, взето от почти всяка фирма и частен клиент в България.

Дружествата, които не са търсили банково или не-банково финансиране, ще прибягнат до този инструмент в определен етап от своето развитие.

Най-често мотив за кандидатстването за кредит е стремежът за разширяване на бизнеса или за разрешаване на конкретен финансов бизнес или личен казус.

Екипът ни може да ви окаже пълно правно съдействие в сферата на банковото кредитиране за:

Кандидатстването за кредит е отговорно решение. 

Без оглед на причините за кредита, то трябва да бъде взето след внимателен анализ.

Договорите за банков кредит са сложни и крият рискове.

Обърнете се към специализирана правна помощ при кредитна нужда за анализ на условията по кредита.

За важните въпроси при кредитиране
За рисковете от необмислен кредит

Правно – икономически анализ на кредитната нужда

Предварителният анализ на кредитната нужда може да спести значителни проблеми в перспектива.

Често кредити се усвояват поради непознаване на актуалното финансово състояние на дружеството, нежелание за оптимизации, погрешна преценка на потенциала за растеж или търсене на лесни и бързи решения, които винаги излизат скъпо в по-далечен план.

Можем да извършим обстоен правно-икономически анализ на кредитната нужда, като предоставим:

 • Анализ на  текущото финансово състояние на дружеството;

 • Становище за възможностите за оптимизация на финансовите потоци;

 • Становище за възможността за покриване на текущите финансови задължения чрез преструктуриране на задълженията към доставчици и бърз колектинг на вземанията от клиенти;

 • Анализ на потенциала за растеж при желание за усвояване на кредит за разширяване на дейността.

Избор на точния кредитен инструмент

Банките и не-банковите финансови институции предлагат различни форми на  бизнес – финансиране и частно финансиране: кредит за оборотни средства, инвестиционен кредит, стандартен, револвиращ, сконтов, акцентен, авалов кредит, кредитни линии, финансов лизинг, оперативен лизинг и различни модификации на тези общи банкови продукти, обединяващи два или повече кредитни инструмента.

Имаме готовност да предложим финансов инструмент, който е в максимална степен адекватен на Вашата потребност чрез:

 • Анализ на кредитната нужда;

 • Изготвяне на становище относно типовете кредитни инструменти, подходящи за нейното задоволяване;

 • Предоставяне на правно-икономическо становище за точния финансов инструмент;

 • Становище за средносрочните и дългосрочните последици от прилагането на предложения инструмент за финансиране.

Преговори с банкова институция. Анализ на документи

В началото на всеки процес са заложени предпоставките за неговия успешен завършек.

Процесът по отпускане на кредит започва с първия контакт с представител на банката и трябва да приключи с усвояване на финансиране при максимално изгодни условия.

Впечатлението, което кредитоискателят оставя в първата работна среща, може да предопредели финалния резултат.

В тази фаза можем да ви бъдем полезни с:

 • Осигуряване на квалифициран юрист в самото начало на преговорния процес по отпускане на кредит;

 • Анализ на изискванията на банката или не-банковата институция за отпускане на кредит;

 • Снабдяване на Клиента с  всички необходими документи за усвояване на кредит;

 • Съдействие за подготовка на документите, изисквани от финансовата институция за получаване на финансиране;

 • Анализ на предложения от банката договор за кредит;

 • Анализ на изискваните от банката обезпечителни способи като, но не само: ипотеки, залози, особени залози, поръчителства, банкови гаранции;

 • Преговори с юридическия отдел на банката за изменение на проекта на договора за кредит съобразно конкретните изисквания на Клиента.

Усвояване на кредита

В случай, че преговорите с банковата или не-банковата институция приключат успешно и Клиентът отговаря на заложените изисквания, се пристъпва към подписване на договора за кредит, учредяване на обезпечения в полза на кредитора и усвояване на кредитния ресурс.

Използването на квалифицирана юридическа помощ в тази финална фаза е препоръчително.

Ние предлагаме:

 • Правно съдействие в процеса на учредяване на обезпеченията в полза на кредитора, включително осигуряване на юрист по време на сделки за учредяване на ипотеки, залози, особени залози;

 • Правна помощ в процеса на подписване на договора за кредит и свързаните с него документи като, но не само: документи, подписвани от поръчителите, документи, свързани с придобиване на движимост в режим на оперативен или финансов лизинг, договор за учредяване на особен залог и неговото вписване, договори, свързани с учредяване на банкови гаранции;

 • Правно съдействие в процеса на усвояване на кредитния инструмент и законосъобразното му осчетоводяване.

Изпълнение на договора за кредит. Преструктуриране. Погасяване

Договорите за кредит са правоотношения с обичайно голяма продължителност.

Често изискват периодично извършване на действия в дефинирани срокове или въздържане от извършване на определени действия при наличието на съответни предпоставки.

Актуална е и лошата практика на банките и не-банковите финансови институции едностранно да изменят определени параметри на подписаните договори.

Финансовото състояние на дружеството – длъжник и на частния клиент от своя страна е динамична величина.

То може да се подобри, на което ще съответства желание за предсрочно погасяване.

Може и да се влоши – и да се наложи преструктуриране на задължението.

Екипът ни може да предложи комплексно правно обслужване на сключения договор за кредит или лизинг до окончателно изплащане на кредитното задължение чрез:

 • Цялостна правна поддръжка на кредитното правоотношение;

 • Уведомяване на Клиента за необходимостта от извършване на действия или за въздържане от извършване на действия;

 • Преговори с банката – кредитор при опит за едностранно изменение на договорните разпоредби;

 • Преговори с банката – кредитор за предсрочно изплащане на кредитното задължение;

 • Преговори с банката – кредитор за преструктуриране на кредитното задължение и/или изменение на обезпечителните инструменти;

 • Представителство във фазата на погасяване на кредитното задължение и пълна правна помощ за заличаване на обезпечителните мерки пред компетентните институции като, но не само: Агенция по вписванията, Централен регистър на особените залози, банки – трети страни, при които са учредени банкови гаранции, трети страни – юридически лица във връзка с договорен оперативен или финансов лизинг на движими вещи, в частност – моторни превозни средства.

Необслужвани кредити. Предсрочна изискуемост

Много участници в българския стопански оборот се оказват в желязната хватка  на необслужваните кредити и процедурите по предсрочна изискуемост чрез съдебни и съдебно – изпълнителни процедури.

Причините за това неблагополучно развитие на кредитното правоотношение са разнообразни.

До необслужване на кредита и предсрочна изискуемост може да се стигне при рязка промяна на макро и микро-икономическата обстановка.

Причината може да бъде и порок, заложен още при сключването на договор за кредит.

Най-често длъжникът не си е задал въпросите, които описахме в началото на тази страница.

Или ги е задал, но е получил погрешен отговор – поради небрежност, некомпетентност или лоша преценка на мениджмънта при длъжника.

Без оглед на причините – длъжникът, който не може да погасява своите задължения или се намира в процедура по предсрочна изискуемост на задължението трябва незабавно да се консултира със специалист по банково право.

Можем да бъдем полезни при:

 • Правно-икономически анализ на задлъжнялостта;

 • Одит на финансовите потоци и оптимизиране на приходно-разходните пера;

 • Преговори с кредитора за преструктуриране на задължението;

 • Преговори с кредитора за замяна на обезпечителните мерки, включително замяна на поръчители с трети страни – физически и юридически лица;

 • Преговори с друга финансираща институция за изкупуване на задължението и неговото преструктуриране;

 • Процесуално представителство в стартирани процедури по претендиране на суми по съдебен ред;

 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителни процедури, стартирани при частен съдебен изпълнител.