Дарение | Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка2018-04-30T16:27:36+03:00
Дарение
Дарение на имот
Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка
Оттегляне и оспорване на дарение
Контакт с Аргументум

Всички физически и юридически лица имат право да се разпореждат със своето имущество чрез дарение.

Дарението е безвъзмезден, едностранен договор и трябва да отговаря на изискванията на закона.

Дарението не може да накърнява запазена част от имуществото на лица, които наследяват по закон.

Процедурата по дарение на движими и на недвижими вещи крие особености.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Изготвяне на Договор за дарение
 • Изготвяне на Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка
 • Оттегляне на дарение
 • Оспорване на дарение

Дарението е договор, по който задължения има дарителят, а надареният дължи благодарност и признателност.

Дарението на движими вещи е специфично според вида на прехвърляната движима вещ.

Дарението на недвижим имот е специфичен вид дарение, което се извършва пред Нотариус.

Строго препоръчително е използването на квалифицирана правна помощ.

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка е особен вид договор за продажба.

Той трябва да отговаря на множество законови изисквания.

Дарение на движимост и пари
Дарение на недвижим имот
Прехвърляне на имот срещу издръжка

Предоставяме правна помощ при сключване на Договор за дарение и Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.

Дарението е едностранен и безвъзмезден договор – дареният получава някакво имуществено благо, без да дължи нищо насреща.

Прехвърлянето на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка погрешно се нарича „дарение“, а всъщност е особен вид продажба, но поради наложилото се схващане за „дарение“ се включва в този раздел на нашата Интернет страница.

 

На разположение сме за:

 • Изготвяне на Договор за дарение:

  Изготвяне на договор за дарение на движими вещи, пари, ценни книги и наследство.

  Съдействие пред Нотариус във връзка с нотариалната заверка на Договора за дарение.

  Представителство пред Агенция по вписванията за вписване на Договор за дарение на наследство;

 • Изготвяне на Договор за дарение на недвижим имот:

  Изготвяне на договор за дарение на недвижим имот;

  Представителство пред всички институции за снабдяване с всички необходими документи, нужни за сделката;

  Представителство пред Нотариус до окончателно изповядване на сделката.

 • Изготвяне на Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка:

  Изготвяне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка;

  Представителство пред всички институции за снабдяване с всички необходими документи, нужни за сделката;

  Представителство пред Нотариус до окончателно изповядване на сделката.

  Последващо пълно правно обслужване на продавача и купувача в случай на неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора.

 • Оттегляне и оспорване на дарение:

  Пълна правна помощ на дарителя в случай, че желае да оттегли дарението на предвидените в Закона основания;

  Атакуване по съдебен ред на нищожни и унищожаеми дарения;

  Атакуване по съдебен ред на дарение, накърняващо запазена част на наследник.