Фирмено разузнаване и сигурност | от Аргументум2018-04-30T16:27:32+03:00
Фирмено разузнаване и фирмена сигурност, защита от подслушване на сгради, помещения и обекти
Проверки за лоялност и Детектор на лъжата
Сигурност на информацията | Доклади за лоялност на служители и партньори | Разузнавателни доклади за конкуренти
Контакт с Аргументум

Всеки бизнес, рано или късно, се сблъсква с понятията “фирмено разузнаване”, “фирмена сигурност” и “сигурност на информацията”.

Най-често критичното значение на фирменото разузнаване и на фирмената сигурност се осъзнава след довършен враждебен акт – изнасяне на производствена или търговска тайна, кражба на клиенти, финансови и други злоупотреби на служители на фирмата, саботаж и много други.

Враждебно действие, насочено срещу фирмата, може да нанесе сериозни щети – дори когато авторът е просто служител, отклоняващ материални активи.

Но когато бизнесът е обект на внимателно планирано и добре осъществено активно мероприятие на конкурент, последиците могат да бъдат фатални.

Повечето от фирмите в България реагират последващо, а не превантивно на заплахите пред сигурността и недооценяват фирмената сигурност и фирменото разузнаване.

Екипът ни от специалисти, присъединени към Аргументум Experts, има значителен практически опит във фирменото разузнаване и фирмената сигурност и е на разположение за:

Фирмената сигурност е сред най-важните системи за налагане, развитие и защита на всеки бизнес и заслужава повишено внимание.

Подценяването на фирмената сигурност и разузнаване е грешка с фатални последици.

Фирменото разузнаване е комплекс от превантивни действия, разузнавателни операции и активни увреждащи мероприятия.

Фирменото разузнаване е една от най-важните дейности на всеки бизнес.

Защитата на информацията е основна задача на фирмената сигурност и фирменото разузнаване.

Информационната защита трябва да е основен приоритет на всеки бизнес.

Видове заплахи за сигурността
Същност на фирменото разузнаване
Видове защити на информацията

 Одит на системи за фирмена сигурност

Всяка фирма трябва да има изградена система за фирмена сигурност и фирмено разузнаване, но са малко онези, които прилагат най-добрите и ефективни практики за защита на информацията и усвояване на информация.

Екипът от професионалисти, част от Аргументум Experts, е на разположение за:

 • Анализ на прилаганите способи за информационна и физическа сигурност;

 • Анализ на организацията и защитата на документооборота;

 • Одит на прилаганите мерки за проучване на бъдещи служители и на мерките за гарантиране на лоялността на служителите;

 • Преценка на прилаганите разузнавателни способи за усвояване на информация за конкурентни субекти и партньори;

 • Становище за уязвимостта на Клиента от враждебни активни разузнавателни мероприятия на конкурентни субекти;

 • Личностен и функционален анализ на служителите на Клиента, носители на съществена търговска, професионална и производствена тайна.

 Изграждане на системи за фирмена сигурност

Фирмената сигурност е система от най-разнообразни способи и мерки по гарантиране на сигурността на съществената и важна информация.

Нашите специалисти имат готовност за:

 • Разработване на комплексни системи за фирмена сигурност;

 • Внедряване на разработената система за фирмена сигурност;

 • Поддръжка и актуализация на отделните елементи на системата за фирмена сигурност.

 Интегриране на отдел за фирмено разузнаване

Фирменото разузнаване е интегрална част от системата за фирмена и информационна сигурност.

То цели превенция на разнообразни заплахи, профилактика и управление на рисковете за бизнеса.

На разположение сме за изграждане на стратегия за изграждане и поддържане на звено за фирмено разузнаване чрез:

 • Анализ на реалните и потенциалните рискови фактори;

 • Изграждане на комплекс от превантивни механизми чрез способите на фирменото разузнаване;

 • Стратегия за активно фирмено разузнаване на конкурентни субекти чрез законосъобразни способи;

 • Противодействие на активни мероприятия на конкурентни субекти, насочени срещу фирмената сигурност на Клиента.

 Разузнавателни доклади

Разузнавателният доклад за бъдещ или настоящ служител, контрагент, партньор или конкурент, е изключително съществена част от дейността ни.

Предварителната информация, предоставена в точния момент, е сигурна гаранция за успеха на всяко начинание и сделка.

Чрез специалистите от  Аргументум Experts предлагаме:

 • Пълен разузнавателен доклад за самоличността на бъдещ или настоящ служител, включващ становище за лоялност и препоръки;

 • Доклад за бъдещ или настоящ контрагент или партньор, включващ анализ на рисковите фактори, свързаност с търговски субекти и физически лица, зависимост от икономически групировки и структури на държавна власт и местно самоуправление;

 • Обстоен доклад за планирана сделка, включващ анализ на самоличността на другата договаряща страна, мероприятия по разкриване на действителните очаквания и цели на контрагента и обстоен правно-икономически анализ на предмета на сделката.

 Доклад за лоялност на служители

Човешкият фактор е звеното, което най-често застрашава всяка една система за фирмена сигурност и е основен обект на разузнавателни, контра-разузнавателни дейности и активни мероприятия.

Лоялността се гарантира чрез култивирането на мотивация за лоялност и чрез непрекъснат контрол върху лоялността.

Екипът ни от технически специалисти е на разположение за:

 • Изготвяне на оперативни доклади за лоялност на ключови служители, мениджърски състав, партньори и съдружници;

 • Мероприятия по проверка на лоялността чрез контролирани провокативни операции;

 • Провеждане на обстойни вътрешни разследвания за злоупотреби, отклоняване на парични средства и материални активи, враждебни действия в полза на конкурент или планиране на кражба на бизнес и клиенти чрез отделяне от работодателя;

 • Мероприятия по проследяване и възстановяване на присвоени парични средства и материални активи;

 • Разпит на служител чрез полиграф (Детектор на лъжата);

 • Контрол върху напуснали служители, носители на съществена търговска, производствена и фирмена информация;

 • Противодействие на активно мероприятие по хед-хънтинг (head-hunting) на ключови служители на Клиента.

 Договори и правни рамки за фирмена сигурност

Задължаващите договори и правни рамки, декларациите за поверителност и лоялност, солидните наказателни клаузи при нарушаване на техните разпоредби, са съществен елемент от фирмената сигурност.

Екипът ни от юристи и адвокати е на разположение за:

 Сигурност на сгради, помещения и обекти

Сградите, помещенията и обектите, в които се развива дейността на Клиента, са неделима част от фирмената сигурност и типичен обект за активни мероприятия на конкурентни субекти и враждебни елементи.

Техническите специалисти при Аргументум Experts имат солиден опит в:

 • Анализ на риска от неоторизиран достъп и подслушване със специални средства на сгради и помещения;

 • Сканиране и прочистване на сгради и помещения от средства за набиране на аудио и видео информация – подслушвателна апаратура (така наречените „бръмбари“);

 • Контра-разузнавателни мероприятия по достигане до възложителя на подслушването и видео-наблюдението;

 • Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, СОТ системи, периметрова охрана, структурно- кабелни системи, комуникационни системи;

 • Разработване на стратегия и система за противодействие на подслушване и наблюдение;

 • Проектиране и изграждане на зони, осигурени срещу подслушване, известни като бели или тихи стаи.

 Сигурност на компютърни конфигурации, преносима техника и мрежи

Фирмената сигурност и поверителността на фирмената информация са изложени на огромен риск чрез атакуване на компютърни конфигурации, лаптопи, таблети, мобилни телефони, компютърни мрежи, системи за обработване и съхраняване на информация, сървъри и други подобни.

Загубите от такава добре планирана атака могат да бъдат неизчислими.

Нелоялен служител може да изнесе критична професионална, търговска или производствена тайна чрез мобилно устройство или преносима памет и да нанесе непоправими щети.

Нашите софтуерни и хардуерни специалисти са в непрекъснато разположение за:

 • Анализ на риска при използваните от Клиента компютърни конфигурации, преносима техника, компютърни мрежи и информационни системи;

 • Сканиране на използваната компютърна техника за разкриване на софтуер и хардуер за извличане на информация;

 • Интегриране на софтуерни и хардуерни решения за превенция на изтичането на информация и контрол върху лоялността на служителите;

 • Противодействие на активни мероприятия на конкуренти и враждебни субекти, насочени срещу електронната сигурност на Клиента и проследяване до източника – възложител на мероприятието.