Годни доказателства и добросъвестни свидетели2018-04-30T16:27:32+03:00
Осигуряване на годен и законен доказателствен материал
Писмено доказателство, устни доказателства, снимкови доказателства, доказателства чрез видео и аудио запис
Показания на свидетел, добросъвестни свидетели в случай на дело
Контакт с Аргументум

Снабдяването с годно доказателство, което има реална стойност и процесуална тежест, е от критично значение за всички фирми и частни клиенти, това важи и за добросъвестния свидетел.

Древната римска сентенция гласи:  „Verba volant, scripta manent“.

Българският превод на тази сентенция, „Казаното отлита, написаното става“, с най-голяма сила подкрепя значението на годните писмени, устни и други доказателства за настъпили факти и обстоятелства, за действия, бездействия, за фактически и юридически събития.

Снабдяването с годно доказателствено средство е запечатването на едно събитие по безспорен, категоричен и законосъобразен начин на носител така, че то да може да обслужи защитната или обвинителната теза на физическото или юридическото лице.

Пропускането на точния момент за юридическо документиране на събитието най-често е с фатални житейски, правни, фактически и процесуални последици.

Екипът на правния ни отдел е на разположение за:

Съдебно дело, правен казус или житейска ситуация могат да бъдат печеливши благодарение на годни доказателства.

Годни са точно определени писмени и други доказателства.

Значението на годните доказателства е огромно, от критично значение е улавянето на точния момент за  тяхното съставяне.

Пропускането на точния момент за съставяне на доказателството може да е фатално.

Рисковете от използване на негоден или незаконен доказателствен материал са огромни.

Може да бъде ангажирана наказателната отговорност на този, който го използва.

Видове годни доказателства
Значение на годното доказателство
За рисковете от негодни доказателства

 Организиране на добросъвестни свидетели

Свидетелските показания за факти и обстоятелства са от критично значение в множество житейски хипотези, и правни казуси и съдебни дела.

Добросъвестен е свидетелят, който вярно, точно, изчерпателно и непротиворечиво ще свидетелства за фактите и обстоятелствата, които е възприел.

Добросъвестният свидетел не се намира във връзка на зависимост по отношение на лицето, в чиято полза свидетелства, и осъзнава наказателната отговорност, която носи за даване на умишлено неверни, подвеждащи или заблуждаващи показания.

На разположение сме за:

 • Незабавно организиране на свидетелски показания от обкръжението на Клиента при възникнали инцидентни събития от всякакво естество;

 • Организиране на свидетели на предстоящи събития от обкръжението на Клиента като, но не само: търговски преговори и търговски спорове, опит за възстановяване на ползване и владение върху движими вещи и недвижим имот и други подобни;

 • Организиране на свидетели с експертна квалификация за възприемане на специфични факти и обстоятелства.

 Изготвяне на официални протоколи

Предстоящи събития с определящо значение е строго препоръчително да бъдат скрепени в Протокол, съдържащ съгласието на подписалите го страни относно интерпретацията на протоколираните събития, техният смисъл, значение и естество.

Екипът ни от юрисконсулти и адвокати е на разположение за:

 • Изготвяне на протоколи за търговски преговори, разговори, спорове, процедури по търговска медиация, гражданско-правни спорове от всякакво естество;
 • Подписване на изготвения протокол от страна на екипа на консултантската ни група в качеството ни на свидетели на възприетите факти и обстоятелства;

 • Снабдяване на страните по Протокола с декларации за поверителност, етично поведение и добросъвестност на свидетелите, част от нашия екип;

 • Поемане на задължение за депозиране на свидетелски показания в бъдещи съдебни дела или други процедури относно възприетите факти и обстоятелства.

Констативни нотариални актове и протоколи

Констативните нотариални актове са мощен юридически способ за доказването на действия, бездействия, факти и обстоятелства.

Чрез нотариусите, присъединени към Аргументум Partners, сме на разположение за:

 • Организиране на официални срещи при Нотариус и изготвяне на Констативен нотариален протокол за обменените тези на участващите страни;

 • Представителство пред Нотариус при изготвяне на Констативен нотариален протокол за възникнали факти и обстоятелства от всякакво естество;

 • Представителство пред Нотариус по нотариални обстоятелствени проверки на факти и обстоятелства.

 • Поемане на задължение за депозиране на свидетелски показания в бъдещи съдебни дела или други процедури относно възприетите факти и обстоятелства.

Годен снимков, видео и аудио – материал

В раздел Персонално разузнаване на много места се изтъква, че снимков, видео и аудио материал може да е годно доказателствено средство, единствено ако е събран с предварителното знание, съгласие и не противопоставяне на обекта на наблюдение.

Техническите ни специалисти са на разположение при:

 • Снабдяване с годен доказателствен материал под формата на снимки, видео и аудио записи;

 • Ангажиране единствено на способи в синхрон с българското и европейското законодателство;

 • Предаване на възложителя на всички оригинални носители на записаната информация.