Търговска медиация | от Аргументум2018-04-30T16:27:39+03:00
Провеждане на преговори по медиация
Провеждане на процедури по търговска медиация
Изготвяне на споразумения и спогодби в процедури по търговска медиация
Контакт с Аргументум

Една от най-предизвикателните сфери на правна дейност е медиацията по търговски спорове, управлението на конфликти и правното менажиране на кризи.

Повечето търговски дружества имат погрешна стратегия за разрешаване на търговски спорове, конфликтни ситуации, фирмени и бизнес кризи:

Неглижират се търговски спорове или конфликти, който биха могли да бъдат разрешени или потушени още в зародиш;

Демонстрира се неспособност, невъзможност или нежелание за идентифициране на конкретна ситуация като бъдещ спор, конфликт или криза;

Недооценяват се претенциите на клиенти, партньори, доставчици, служители, или отношението към тези претенции е погрешно;

Първосигнално се стартират съдебни процедури без да се обмислят възможности за извънсъдебно уреждане на спора.

Екипът ни има изключително богат и доказан опит в уреждане на спорове от всякакво естество чрез извънсъдебни способи и процедури по медиация.

Можем да Ви бъдем полезни чрез провеждане на следните извънсъдебни процедури:

Историята на търговската медиация е интересна. 

Тя следва свои собствени уникални и ефективни принципи.

Медиацията има много и разнообразни предимства.

За разлика от нея, съдебните процедури са скъпи и продължителни.

Търговската медиация протича в няколко фази.

Винаги се цели бързо и консенсусно разрешаване на спора.

Финалното споразумение има безспорна правна сила и обвързва страните. 

То има категоричен правен ефект, който може да бъде потвърден от съда.

Вижте историята
За предимствата
За отделните фази
За правния ефект

Медиация по търговски спорове

Търговски спорове доказано могат да бъдат разрешавани чрез извънсъдебни преговори и процедури по търговска медиация.

Търговската медиация е и способ за възстановяване и укрепване на взаимоотношенията с клиента, доставчика или партньора.

Доказали сме многократно, че е възможно един търговски спор да бъде превърнат в актив, осребрен в бъдещи поръчки.

Медиацията по търговски спорове е изключително ефикасен способ за разрешаването на търговски спорове.

Медиацията по търговски спорове е изключително ефикасен способ за разрешаването на търговски спорове, като намира приложение в следните фази:

 • В първоначалната фаза на възникване на търговския спор или конфликт:

  Строго препоръчително е да се обърнете към квалифициран експерт – медиатор още в най-началната фаза на търговския спор – след като са изчерпани обичайните способи, прилагани във Вашето предприятие, за уреждане на спорове и конфликти.

  Разрешаването на спора или конфликта в тази най-начална фаза на процеса със сигурност ще спести значителни бъдещи разходи за съдебни дела.

 • Във фазата на изострен търговски спор или конфликт:

  В тази фаза, обичайно, позициите на спорещите страни са максимално втвърдени и за тях е невъзможно без посредник да сближат своите тези.

  Дори в тази напреднала фаза на търговския спор той може да бъде овладян, а конфликтът – неутрализиран, но често това е възможно единствено чрез въвличането на медиатор като трета, неутрална и безпристрастна страна.

 • Във фазата на обезпечителни, искови и съдебно-изпълнителни производства:

  Често по една или друга причина конфликтът изцяло е излязъл от контрол и една от спорещите страни е сезирала компетентния български съд с търговския спор.

  Търговската медиация е доказано ефективен способ за спиране или прекратяване на стартирани съдебни и съдебно-изпълнителни производства и уреждане на отношенията между спорещите страни чрез споразумение, имащо силата на съдебна спогодба.

Предлагаме на своите клиенти комплексна услуга по търговска медиация чрез:

 • Първоначален анализ на правното и фактическо естество на търговския спор или конфликт чрез обстоен правен, счетоводен и фактически анализ на документи, отношения и правоотношения;

 • Формулиране на становище относно приложимостта на процедурата по търговска медиация за разрешаване на конкретния спор;

 • Преговори с другата спореща страна за получаване на съгласие за стартиране на процедура по търговска медиация;

 • Цялостно провеждане на процедурата по търговска медиация;

 • Осигуряване на надлежни свидетели на преговорния процес;

 • Изготвяне на двустранен документ под формата на споразумение, договор или спогодба, съдържащ договорките на страните и поетите от тях ангажименти;

 • Представителство пред Нотариус във връзка с нотариална заверка на съдържанието на споразумението и подписите на страните по него;

 • Процесуално представителство на спорещите страни във връзка с прекратяване на стартираните съдебни и съдебно-изпълнителни производства;

 • Цялостно правно обслужване на регулирания чрез търговска медиация търговски спор до окончателно изпълнение на задълженията и реализиране на договорените права.

Търговска медиация по спорове за парични задължения

Консултантската ни група упражнява дейност по колектинг на несъбрани вземания чрез извънсъдебни процедури повече от 9 години.

Дейността ни по извънсъдебно и съдебно събиране на вземания е в детайли представена в Интернет – страницата на подразделението „Аргументум | Дълг“, но по същество извънсъдебните процедури, които прилагаме, са търговска медиация в най-чиста форма.

Търговската медиация по спорове за парични задължения или задължения, измерими в пари, може да бъде прилагана единствено по отношение на длъжници, които са по принцип коректни и добросъвестни търговци, но по една или друга причина са изпаднали във временна или трайна невъзможност да посрещат своите задължения.

Този способ е изцяло неприложим по отношение на така наречените „професионални длъжници“ – личности, които „по занятие“ генерират задължения към различни доставчици.

 • Успешно сме разрешавали изключително деликатни казуси, свързани с дължими вземания от клиенти и партньори на наши Клиенти и смело можем да твърдим – опитът ни в тази сфера е изключително сериозен.

 • Отговорно можем да заявим и да докажем следното твърдение с примери от нашата практика – чрез способите на търговската медиация сме събирали и погасени по давност парични вземания, както и вземания, недоказани с документи.

 • Съумявали сме да възстановим търговски взаимоотношения, увредени в продължение на години от висящо парично или друго задължение.

 • Доказателство за нашите умения в търговската медиация по спорове за парични задължения е обстоятелството, че много от длъжниците на нашите Клиенти ни възлагат собствените си несъбрани вземания – респектирани от законосъобразните способи, прилагани от нашите специалисти, съчетани с дълбок психологизъм, етика и уважение към самоличността на длъжника.

Имаме готовност за пълно обслужване на търговски спор, свързан с неизплатени парични и други задължения чрез:

Медиация по трудови спорове

Най-ценният актив на един бизнес са неговите служители.

За съжаление не всеки работодател по достойнство оценява този факт.

Това правило важи с особена сила за мениджърския състав – обучението на служител с ръководни функции продължава с години, а преките и косвените загуби от напускането на такъв служител не могат да бъдат изчислени.

Търговската медиация е изключително ефикасен инструмент за разрешаване на трудови спорове.

Тя има и едно допълнително предимство – понеже процесът по медиация се води от квалифициран експерт, процедурата съхранява достойнството на участниците в нея.

Това предимство е особено важно от гледна точка на работодателя, защото всеки трудов спор неименуемо засяга самочувствието на собственика или управителя на дружеството.

Търговската медиация по трудови спорове намира приложение в следните фази:

 • При възникването на спор с Ваш служител:

  Разумно е, след като са изчерпани вътрешно-фирмените способи за потушаване на конфликта, да бъде ангажиран професионалист – медиатор преди той да ескалира в прекратяване на трудовото правоотношение и стартиране на съдебни дела;

 • В случай, че Ваш служител е заявил желанието си да напусне работа:

  Възлагането на спора на медиатор е строго препоръчително в случай, че служителят е особено ценен актив за предприятието и най-вече ако конкурентен бизнес се опитва да го привлече за свой служител.

  Подценяването на потенциалните преки и косвени загуби от привличането на Ваш служител от конкурентен бизнес е грешка, която със сигурност ще Ви коства много;

 • При сезиране от страна на Ваш служител на институции, охраняващи интересите на служителите, като Инспекция по труда, синдикални организации и други подобни:

  Като резултат от медиацията по трудови спорове подадените жалби и сигнали могат да бъдат оттеглени преди стартирането на обстойни проверки в предприятието;

 • При завеждане на съдебно дело срещу работодателя от страна на Ваш служител:

  По взаимно съгласие на участниците в съдебния процес той може да бъде спрян и заменен с процес по медиация.

Можем да Ви окажем пълно съдействие по разрешаване на трудови спорове посредством процедура по медиация чрез: