Ликвидация и търговска несъстоятелност | от Аргументум2018-04-30T16:27:42+03:00
Ликвидация и търговска несъстоятелност на дружества
Търговска несъстоятелност на дружество
Ликвидация на дружество и защита на кредитор
Контакт с Аргументум

Много търговски дружества и организации с идеална цел достигат до определен етап от своето развитие, в който трябва да прекратят дейност.

Причините за това могат да бъдат различни.

Възможно е да са били създадени за преследване на точно определена цел и след постигането на тази цел да преустановят дейност.

Възможно е собствениците на капитала и/или управителните им органи по множество причини да достигнат до извода, че по-нататъшното съществуване на дружеството или организацията е безперспективно.

Понякога пасивите, натрупани от дейността на търговското дружество, превишават активите, което налага стартиране на процедура по търговска несъстоятелност.

Можем да ви окажем пълно правно съдействие във всички форми на прекратяване на дейността на търговските дружества, едноличните търговци, фондации и сдружения чрез:

Ликвидацията е доброволен способ за прекратяване на юридическо лице. 

Процедурата има характерни особености.

Търговската несъстоятелност е принудителна процедура по прекратяване на юридическо лице.

Производството е сложно и силно регулирано.

Производството по търговска несъстоятелност минава през множество фази.

Отделните етапи са специфични и продължителни.

Вижте повече за ликвидацията
Вижте повече за несъстоятелността
За етапите на несъстоятелността

Правно-икономически анализ на действителното състояние

Преди стартиране на производство по ликвидация или несъстоятелност е строго препоръчително извършването на обстоен анализ на действителното състояние на дружеството или организацията.

Напълно е  възможно представите на собствениците и управителите да не отговарят на юридическата, пазарната и икономическата реалност.

Възможно е лицата, компетентни да стартират съответните процедури, да са подведени неволно или манипулирани умишлено за стартиране на производство по ликвидация или несъстоятелност.

Имаме готовност да предложим:

  • Обстоен обстоен правно-икономически анализ на предприятието или организацията;

  • Изготвяне на доклад въз основа на резултатите от Дю Дилиджънс процедурата;

  • Формулиране на препоръки за оздравяване на търговското предприятие;

  • Предоставяне на правно становище за препоръчителната процедура по прекратяване на дейността с детайлно описание на отделните стъпки, очакваната продължителност, бъдещите разходи и крайния ефект от финализиране на процедурата.

Ликвидация на дружества и организации

Ликвидацията и несъстоятелността преследват една и съща цел – прекратяване на дейността и запазване на юридическото лице за определен период от време.

Имаме готовност да ви окажем пълно съдействие във всички фази на процеса по ликвидация чрез:

Решението за ликвидация се взема от собствениците на капитала на дружеството или организацията.

Можем да организираме общите събрания на съдружниците или акционерите, свикване на собствениците на капитала, провеждане на общите събрания и изготвяне на Протокола от заседанието, чрез който се взема решение за стартиране на процедура по ликвидация, прекратяване на дейността и назначаване на ликвидатори.

Ликвидаторите могат да бъдат едно или повече лица, които представляват прекратяващото се дружество или организация до окончателното приключване на процедурата по ликвидация.

Имаме готовност както да предложим ликвидатор, който по занятие извършва подобен вид дейност, така и да следим дейността на назначения ликвидатор чрез изготвяне на редовни доклади за предприетите от него действия.

Решението за ликвидация, както и имената на ликвидаторите, се вписват по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Имаме готовност за оказване на пълно правно съдействие в регистърното производство до окончателно вписване на тези обстоятелства.

Кредиторите на прекратяващото се дружество се уведомяват чрез обявяване в Търговския регистър, както и чрез персонални уведомления.

Уведомление за откритата процедура се дължи и на Национална агенция за приходите.

Можем да организираме целия процес по уведомяване на кредиторите на прекратяващото се дружество, включително – чрез изготвяне и лично депозиране на индивидуалните уведомления за отделните кредитори.

Търговският закон допуска прекратено дружество да продължи дейността си чрез заявяване на това обстоятелство в Търговския регистър при наличието на определени предпоставки.

Продължаване може да се заяви, ако вече не е започнало разпределение на имуществото на прекратеното дружество.

Предлагаме правно обслужване на желанието за продължаване на прекратеното дружество и представителство в рамките на съответното  регистърно производство пред Търговския регистър до окончателното му приключване.

Първото същинско действие по ликвидация е съставянето на началния баланс и доклад.

Следващата стъпка е и най-важната – имуществото се превръща в пари, събират се вземанията на ликвидиращото се дружество и се изплащат неговите задължения.

Възможно е в процеса по ликвидация да се сключват и нови сделки, но единствено ако са свързани с този процес.

Тази фаза от процеса приключва със съставяне на окончателен баланс, въз основа на който собствениците на капитала получават съответна част от имуществото на дружеството.

Имаме готовност за цялостно консултиране на всички отдени действия по същинското извършване на ликвидация на дружеството.

Това е финалният етап от ликвидационната процедура и се извършва чрез заявяване пред Търговския регистър.

Можем да окажем пълно съдействие в това финално регистърно производство до окончателното заличаване на ликвидираното дружество.

Защита на кредитора на дружество в несъстоятелност

Положението на кредитора на дружество в несъстоятелност е изключително неблагоприятно.

Вероятността той да се удовлетвори намалява с всеки изминал ден.

Предвид сложността на процедурата по стартиране и приключване на търговската несъстоятелност, строго препоръчително е използването на квалифицирана юридическа помощ.

Можем да окажем пълно съдействие на кредиторите на дружества в несъстоятелност чрез:

  • Представителство пред Национална агенция за приходите по уведомяване за намерение на кредитора да открие процедура по търговска несъстоятелност;

  • Изготвяне на молба до компетентния български съд за откриване на производство по несъстоятелност и  процесуално представителство до окончателно приключване на съдебната процедура;

  • Представителство на кредитора по присъединяване в образувано производство по търговска несъстоятелност;

  • Представителство на кредитора в първото и последващите събрания на кредиторите на дружество в процедура по несъстоятелност;

  • Представителство на кредитора във всички последващи фази на производството по несъстоятелност до окончателното приключване на процедурата.

Защита на дружество в процедура по несъстоятелност

Неплатежоспособността или свръх задлъжнялостта са двете причини за стартиране на процедура по търговска несъстоятелност.

Без оглед на причините или на субекта, инициирал процедурата по търговска несъстоятелност, дружеството – обект на процедурата, незабавно трябва да потърси квалифицирана правна помощ.

Процесът по търговска несъстоятелност е изключително сложен, стриктно нормативно регулиран и протича чрез активното участие на държавните институции.

Имаме готовност за оказване на комплексна правна помощ на дружество, обект на процедура по несъстоятелност чрез: