Промени в търговско дружество | от Аргументум2018-04-30T16:27:41+03:00
Промени в обстоятелствата на дружества: изменение на капитал, продажба на дялове и акции, смяна на управителни органи
Продажба на дялове, акции, промени в капитал, смяна на управител
Дружествени промени
Контакт с Аргументум

Всеки бизнес следва собствен път на развитие.

Дружеството, чрез което извършва дейността си, се учредява, през годините претърпява множество промени и може да приключи работния си цикъл чрез преобразуване или прекратяване.

Във всеки етап от своето съществуване търговското дружество има нужда от експертна правна помощ.

Екипът ни правно обслужва промени в търговски дружества, обединения на търговци, фондации, сдружения и еднолични търговци чрез:

Промяна в дружествените документи

Всички търговски дружества осъществяват дейността си въз основа на документи, които трябва да отговарят на стриктни нормативни изисквания.

Дружествените документи се разделят на две големи групи – учредителни, необходими за първоначалната регистрация на дружеството, и оперативни – необходими за законосъобразното описване на факти и обстоятелства от съществено значение за дейността на фирмата.

Някои от учредителните документи могат да претърпят промени, а много от оперативните документи подлежат на обявяване в Търговския регистър или компетентния български съд.

Имаме готовност да ви окажем пълно съдействие чрез:

 • Промяна в документите на статута: Устав, Дружествен договор, Учредителен акт и други, имащи смисъла и значението на подобни документи;

 • Изготвяне на протоколи от редовни и извънредни сесии на общи събрания, колективни и еднолични управителни органи;

 • Изготвяне на съответните декларации, имащи отношение към съдържанието на обявяваните документи;

 • Пълно представителство пред Търговския регистър или компетентния български съд до окончателно обявяване на съдържанието на дружествените документи.

Продажба на дялове, акции и облигации

Едно от големите предимства на търговските дружества е, че капиталът им може да бъде прехвърлян – частично или изцяло.

Без изключение промяната в собствеността на капитала е процедура, която следва стриктно уредени нормативни правила.

Имаме готовност да Ви окажем пълно правно съдействие при:

 • Прехвърляне на дружествени дялове чрез изготвяне на Договор за прехвърляне на дружествени дялове и правно съдействие пред нотариус във връзка с нотариалната заверка на подписите;

 • Прехвърляне на всички видове акции и облигации;

 • Представителство пред Търговския регистър до окончателно регистриране на заявените промени в капитала на дружеството;

 • Правно съдействие за отбелязване и регистриране на сделката по прехвърляне на акциите чрез отбелязване в съответните дружествени книги и при компетентните български институции и юридически лица.

Увеличаване и намаляване на капитала

Капиталът на търговското дружество е динамична величина.

Увеличаването на търговските операции на дружеството може да има като логическа последица неговото увеличаване и обратно – свиването на дейността може да доведе до намаляване на капитала.

В определени хипотези увеличаването на капитала е задължителна предпоставка за съществуването на дружеството – какъвто е случаят с АДСИЦ.

Можем да Ви окажем пълно съдействие при увеличаване и намаляване на капитала на търговско дружество чрез:

 • Изготвяне на пълния комплект документи за ефективно и номинално увеличаване на капитала на ООД и ЕООД чрез набиране на парични вноски, апорт на непарични вноски и увеличаване със средства на дружеството;

 • Изготвяне на пълния комплект документи за ефективно и номинално намаляване на капитала на ООД и ЕООД;

 • Изготвяне на пълния комплект документи за ефективно или номинално увеличаване на капитала на АД, ЕАД и АДСИЦ чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на издадени акции, превръщане на облигации в акции, увеличаване на капитала чрез апорт на непарични вноски, увеличаване на капитала под условие;

 • Изготвяне на пълния комплект документи за номинално или ефективно намаляване на капитала на АД и ЕАД чрез намаляване и обезсилване на акции;

 • Представителство пред Нотариус и банкова институция във връзка с промени в капитала на търговски дружества;

 • Представителство пред Търговския регистър до окончателно вписване на промените в капитала на търговското дружество;

 • Правно съдействие за оформяне на дружествените книги във връзка с промените в капитала на търговското дружество;

 • Счетоводна консултация във връзка с данъчните аспекти на извършеното увеличение или намаляване на капитала на дружеството.

Промяна на управителните органи

Лицата, които упражняват представителна власт или са компетентни да вземат решения относно дейността на търговските дружества, фондациите и сдруженията, задължително се обявяват в Търговския регистър и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

През периода на съществуване на дружеството или организацията настъпват промени в личността на управителя и колективните управителни органи.

Причините могат да са най-различни – снемане на доверието от управителя, изтичане на неговия мандат или на мандата на управителния или надзорния съвет, смяна на собствеността която води до промяна в мениджмънта на дружеството.

Често тези промени са формални, но в някои случаи прекратяването на връзката със предишния управител е деликатен процес.

Можем да Ви окажем пълно съдействие при:

 • Смяна на управителя на ООД и АД, фондация или сдружение;

 • Смяна на изпълнителния директор на АД, ЕАД, АДСИЦ, фондация или сдружение;

 • Промяна на членове на управителен съвет и надзорен съвет на АД, ЕАД, АДСИЦ, фондация или сдружение;

 • Смяна на прокурист на търговско дружество;

 • Удължаване на мандатите на лицата с представителна власт;

 • Изготвяне на пълния комплект документи, нужни за промяна на представителната власт на управител, изпълнителен директор, членове на управителни и надзорни съвети и прокуристи;

 • Представителство пред Търговския регистър и Централния регистър на ЮЛНЦ до окончателно вписване на промените в представителната власт;

 • Счетоводна консултация относно данъчните и осигурителните аспекти на извършената промяна на лицата с представителна власт.

Промяна на предмета на дейност и седалището

Предметът на дейност се обявява в Търговския регистър и спомага за определяне на обхвата на търговските операции на търговското дружество.

В повечето случаи посочването на предмет на дейност е формалност и се описва най-общ, стандартен за повечето дружества обсег на действие, който обичайно завършва с „и всички други дейности, незабранени със закон“.

В точно определени случаи, обаче, предметът на дейност трябва да бъде изменен, за да може дружеството да осъществява дейност – например холдинговите дружества задължително посочват в предмета си на дейност определени факти и обстоятелства.

Предметът на дейност може да бъде изменен и поради други причини, които не следват задължително нормативни изисквания.

Седалището на търговското дружество е обстоятелство от съществено значение за дейността му. Това е адресът, на който дружеството може да получава обвързващо документи като нотариални покани, на който по подразбиране данъчната администрация и другите компетентни български институции осъществяват контакт с дружеството.

Обичайно адресът на управление е адресът на основния офис на търговското предприятие, но множество причини могат да наложат промяна на адреса на управление.

Можем да Ви окажем пълно съдействие чрез:

 • Изготвяне на пълния комплект документи, нужни за промяна на предмета на дейност и седалището на дружеството или организацията с нестопанска цел;

 • Представителство пред Търговския регистър или Централния регистър на ЮЛНЦ до окончателно вписване на заявените промени;

 • Представителство пред всички български институции във връзка с изменения предмет и седалище – органите на данъчната администрация, регистър „Булстат“, органи на общинската администрация, юридически лица – съдоговорители, банки и други.

Защита от кражба на фирми

Кражбата на фирми е сравнително ново явление в българската юридическа практика, но за съжаление набира скорост и за сега няма ефективни законови механизми, които да противодействат на този вид престъпления.

Промяната на собствеността и/или лицата с представителна власт без знанието и съгласието на собствениците на търговското дружество се извършва чрез манипулиране на слабостите на съществуващата система за обявяване на обстоятелства в Търговския регистър.

Този тип престъпления могат да имат изключително сериозни последствия. Лицата, които противозаконно подменят собствениците и управителите, за дни могат да източат изцяло дружеството, разпродавайки активите му, изпразвайки банковите му сметки или усвоявайки кредити на името на атакуваното дружество.

В случай, че установите, че без Ваше знание и съгласие са били извършени промени в обстоятелствата на търговското дружество, в което участвате като собственик на капитала или представител, незабавно трябва да потърсите експертна правна помощ.

Можем да ви окажем пълно съдействие чрез:

 • Незабавно изготвяне на документите, нужни за заличаване на противозаконните промени;

 • Обжалване на актовете на длъжностните лица при Търговския регистър, чрез които са били допуснати противозаконните промени;

 • Проследяване на извършителите на престъплението чрез подразделението ни за корпоративна сигурност;

 • Представителство пред органите на следствието и прокуратурата във връзка със стартиране на наказателни производства срещу лицата, извършили противозаконното вписване на промени;

 • Представителство пред всички съдоговорители на атакуваната фирма във връзка с прекратяване на сключени нежелани договори, включително договори за кредит;

 • Представителство пред компетентния български съд за стартиране на производство по анулиране на прехвърлителни сделки с предмет и недвижими имоти и движимости, собствени на атакуваното дружество;

 • Представителство пред банкови институции във връзка с противозаконно разпореждане с парични активи на атакуваната фирма, както и депозирани непарични активи.