Регистрация на търговско дружество | от Аргументум2018-04-30T16:27:39+03:00
Регистрация на дружество, фондация, ООД, ЕООД
Регистрация на търговски дружества
Регистрация на фирми
Контакт с Аргументум

Регистрирането на търговско дружество или едноличен търговец е необходимо условие за развиване на бизнес в Република България.

Изборът на най-подходящата дружествена форма е от голямо значение за успеха на всяко бизнес – начинание.

Имаме богат опит в регистриране на търговски дружества и организации с нестопанска цел.

Регистрирали сме търговски дружества със собственици на капитала – чуждестранни юридически и физически лица.

Учредявали сме организации с нестопанска цел, участници в които са както български граждани, така и чужденци и чуждестранни правни субекти.

Можем да окажем пълно съдействие на своите клиенти за:

Избор на най-подходящата дружествена форма

Сред разрешените по българското законодателство дружествени форми има една, която е най-подходяща за Вашия бизнес – проект.

Важно е да се консултирате с квалифициран юрист за избор на онази форма на сдружаване, която точно ще обслужва поставените цели.

Погрешният начален избор на дружествена форма може да предизвика значителни разходи в текущото правно и счетоводно обслужване и може да затрудни оперативната дейност на бизнеса.

Тези грешки могат да бъдат поправени чрез промяна на дружествената форма или дори чрез заличаване на търговското дружество, но това също ще коства сериозни разходи.

Освен това процесът по заличаване протича под надзора на данъчната администрация и назначени по надлежен ред ликвидатори.

Можем да Ви окажем съдействие за избора на най-подходящ вид дружество чрез:

 • Обстоен анализ на планираното търговско предприятие;

 • Изготвяне на правно становище за онзи вид дружество, който най-добре обслужва целите на бъдещия бизнес;

 • Анализ на предимствата и недостатъците на предложената дружествена форма;

 • Анализ на бъдещите разходи, свързани със счетоводното и правното обслужване на бъдещото дружество;

 • Предоставяне на правно становище относно извършването на промени в дружеството, приемането и изключването на собственици на капитала и промените в ръководните му органи.

Регистрация на ООД и ЕООД

Дружеството с ограничена отговорност и Едноличното дружество с ограничена отговорност са най-популярните дружествени форми в България.

 • Учредителните документи, нужни за регистриране на ООД и ЕООД, са опростени в максимална степен;

 • Процесът на регистрация в Търговския регистър не е сложен;

 • Разноските по регистрация са минимални;

 • ООД и ЕООД могат да бъдат регистрирани с минимален капитал от 2 лева;

 • ООД и ЕООД могат да стартират упражняване на търговска дейност още преди приключване на процеса по регистрация;

 • Първоначалната регистрация по ДДС не е задължителна;

 • Счетоводното обслужване на ООД и ЕООД е олекотено;

 • ООД и ЕООД не подлежат на задължителен контрол от сертифициран одитор;

 • Имуществото на ООД и ЕООД е разделено от имуществото на собствениците на капитала;

 • ООД и ЕООД са отговорни за своите задължения единствено със своето имущество, а съдружниците са отговорни до размера на притежаваните от тях дружествени дялове;

 • Прехвърлянето на дружествени дялове и приемане на нови съдружници е опростено в максимално възможна степен.

Можем да ви окажем пълно съдействие за регистрация на ООД и ЕООД чрез:

 • Изготвяне на пълния комплект документи, нужни за учредяване на ООД и ЕООД;

 • Организиране на учредителните заседания на ООД и ЕООД за подписване на учредителните документи;

 • Осигуряване на присъствие на юрист при Нотариус и в банка във връзка с нотариална заверка на спесимени и разкриване на набирателни сметки;

 • Представителство пред Търговския регистър за стартиране и приключване на производството по регистрация на ООД и ЕООД;

 • Правно съдействие и представителство пред органите на данъчната администрация и органите, издаващи разрешителните за дейност на бъдещото търговско предприятие;

 • Последващо пълно правно обслужване на регистрираното ООД и ЕООД.

Регистрация на АД и ЕАД

Акционерното дружество и едноличното акционерно дружество, заедно с ООД и ЕООД са най-използваните дружествени форми.

Акционерните дружества имат редица предимства:

 • АД и ЕАД са типични представители на едрия капитал и са изключително подходящи за акумулиране на значителен финансов ресурс, подчинен на осъществяването на големи бизнес проекти;

 • Отговорността на акционера е ограничена до размера на притежавания от него капитал;

 • Режимът на прехвърляне на акциите е олекотен в общия случай;

 • Учредяването на АД или ЕАД винаги е заявка за сериозно бизнес – намерение, защото минималният капитал към момента на регистрацията е 50 000 лева;

 • Допустимо е АД или ЕАД да бъде учредено и без да бъде внесен целия капитал, като в определен от закона срок той следва да се довнесе;

 • Учредяването на АД или ЕАД е единствената възможна дружествена форма за извършване на определени видове бизнес;

 • Поради олекотения режим при прехвърляне на акции, които не са поименни, те могат да бъдат използвани като гъвкав и мощен финансов инструмент.

Предлагаме комплексна правна помощ за регистрация на АД и ЕАД чрез:

 • Изготвяне на пълния комплект документи, нужни за учредяване на АД и ЕАД;

 • Организиране на учредителните заседания на АД и ЕАД за подписване на учредителните документи;

 • Осигуряване на присъствие на юрист при Нотариус и в банка във връзка с нотариална заверка на спесимени и разкриване на набирателни сметки;

 • Представителство пред Търговския регистър за стартиране и приключване на производството по регистрация на АД и ЕАД;

 • Правно съдействие и представителство пред органите на данъчната администрация и органите, издаващи разрешителните за дейност на бъдещото търговско предприятие;

 • Последващо пълно правно обслужване на регистрираното АД и ЕАД.

Регистрация на АДСИЦ

Акционерното дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ е акционерно дружество, което се различава в голяма степен от АД и ЕАД.

АДСИЦ се урежда от специалния Закон за акционерните дружества със специална инвестиционна цел и е посветено на инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на акции, в недвижими имоти или вземания – така наречената секюритизация.

Разликите между типичното АД, ЕАД и АДСИЦ са съществени и на пръв поглед въвеждат твърде много рестрикции в дейността на този тип дружества.

Именно тези рестрикции превръщат АДСИЦ в толкова привлекателни за търсещите сигурни инвестиции в акции.

Разликите между типичното АД, ЕАД и АДСИЦ са много.

В тези разлики се крият и онези предимства, които превръщат акциите, издавани от АДСИЦ в търсен инструмент за осигуряване на пасивен приход:

 • Капиталът на АДСИЦ не може да бъде по-малко от 500 000 лева;

 • Към момента на регистрация на АДСИЦ в Търговския регистър целият капитал трябва да бъде внесен;

 • Вноските могат да бъдат единствено парични;

 • АДСИЦ се контролира от Комисията за финансов надзор ( КФН ), която издава лиценз за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел;

 • АДСИЦ може да емитира единствено безналични акции, които не могат да бъдат привилегировани;

 • Капиталът на АДСИЦ не може да бъде намаляван чрез обезсилване на акции;

 • АДСИЦ води делата си с грижата на добрия търговец. Интересът на акционерите винаги се предпочита пред интереса на дружеството;

 • АДСИЦ не може да предоставя заеми, не може да обезпечава и чужди задължения;

 • Паричните активи и ценни книжа на АДСИЦ се съхраняват при банка – депозитар при изключително строг контрол;

 • Имотите, придобивани от АДСИЦ, се оценяват от тесни специалисти, които отговарят на съответни законови изисквания;

 • АДСИЦ може да придобива и да отчуждава недвижими имоти и вземания в строго определени граници – не може да купува по цени, значително по-високи, респективно – по ниски от направената оценка;

 • АДСИЦ договаря с дружества – подизпълнители управлението, поддръжката, ремонтите и подобренията на недвижимите имоти и вземанията, които придобива;

 • АДСИЦ е задължено да разпределя 90 процента от печалбата си като дивидент за разлика от АД и ЕАД, които нямат такова задължение.

 • Инвестицията в АДСИЦ е с изключително ниско ниво на риск;

 • В АДСИЦ могат да се инвестират и малки суми със сигурна възвращаемост;

 • АДСИЦ могат да привличат инвеститори, които нито имат, нито желаят да имат задълбочени познания върху инвестиционния бизнес, но разполагат със свободни средства и търсят сигурен пасивен доход;

 • АДСИЦ не плаща данък върху печалбата, а инвеститорите дължат само 5 процента данък върху получения дивидент;

 • Управителите на АДСИЦ по правило са тесни професионалисти и търговските операции на дружеството са добре премислени;

 • АДСИЦ може много бързо може да набере капитал, нужен за инвестиране в привлекателен актив, чрез инструментите на публично предлагане на акции;

 • Акциите на АДСИЦ са с обичайно стабилна цена, което разкрива опцията за генериране на необлагаем доход предвид обстоятелството, че капиталовите печалби в България не се облагат с данъци.

Екипът ни може да окаже пълно съдействие в процеса на регистрация и последващо правно обслужване на АДСИЦ чрез:

 • Изготвяне на пълния комплект документи, нужни за учредяване на АДСИЦ;

 • Организиране на учредителните заседания на АДСИЦ за подписване на учредителните документи;

 • Представителство пред КФН във връзка със снабдяване с лиценз за извършване на дейност;

 • Представителство пред Търговския регистър за стартиране и приключване на производството по регистрация на АДСИЦ;

 • Представителство пред Българска фондова борса и последващо представителство пред КФН;

 • Последващо пълно правно обслужване на регистрираното АДСИЦ.

Регистрация на клон

Регистрацията на клон на търговско предприятие е наложително в случай, че планирате да осъществявате дейност в няколко различни населени места.

 • Всеки търговец може да разкрие клон извън града, в който се намира седалището му;

 • Клонове в България могат да регистрират и юридически лица, регистрирани в чужбина;

 • Регистрацията се извършва чрез Търговския регистър въз основа на решение на собственика на капитала на дружеството, избор на управител и подаване на съответни заявления;

 • Клонът има самостоятелен адрес на управление, но е част от предприятието на основното предприятие;

 • Клоновете не съставят отделни баланси, но водят търговски книги като самостоятелни търговци.

Предлагаме завършена услуга по регистрация на клон чрез:

Регистрация на едноличен търговец

Едноличният търговец (ЕТ) е още един популярен участник в стопанския оборот в Република България.

Следва да се отбележи, че ЕТ, за разлика от ООД, ЕООД, АД и ЕАД не е юридическо лице.

Това крие и предимства, и недостатъци.

 • ЕТ може да регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в България.

  Според българското законодателство дееспособни са лицата, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение. Собственикът на ЕТ трябва да има постоянно местожителство в страната – това е мястото, където лицето се е установило трайно и вписано в регистрите на съответното населено място;

 • Едноличен търговец може да бъде регистрирано от чуждестранен гражданин в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България;

 • За регистрацията на ЕТ не се изисква внасяне на капитал.

  На това облекчение кореспондира обстоятелството, че собственикът на ЕТ е отговорен с цялото си имущество за неговите задължения;

 • Процесът по регистрация на ЕТ е изключително опростен, но едно физическо лице може да регистрира само един едноличен търговец;

 • ЕТ има само един собственик и няма собствен капитал.

  Но в случай, че търговското предприятие се разрасне, ЕТ не може да привлича съдружници и да увеличава капитала за дейността си.

  За целта ЕТ трябва да бъде преобразуван в ООД или ЕООД;

 • ЕТ може да бъде заличено по олекотена процедура – за разлика от ООД и ЕООД, които преминават през производство по ликвидация, която продължава минимум 6 месеца.

  В същото време ЕТ може да бъде заличено по искане на настойник или попечител в случай, че неговият собственик бъде поставен под запрещение.

Можем да ви окажем пълно съдействие при регистрация на ЕТ чрез:

 • Изготвяне на пълния комплект документи, нужни за учредяване на ЕТ;

 • Представителство пред Търговския регистър за стартиране и приключване на производството по регистрация на ЕТ;

 • Правно съдействие и представителство пред органите на данъчната администрация и органите, издаващи разрешителните за дейност на бъдещото търговско предприятие;

 • Последващо пълно правно обслужване на регистрирания ЕТ.

Регистрация на КД и КДА

Командитното дружество ( КД ) и командитното дружество с акции ( КДА ) са дружествени форми, които днес рядко намират приложение.

КД е типичен представител на дружествата на личността и е сродно със събирателното дружество. Поради това нормативната регулация на събирателните дружества се прилага и за командитните дружества.

КД и КДА имат множество общи черти:

 • И при едните и при другите има неограничено отговорни съдружници (комплементари);

 • И при двете има ограничено отговорни съдружници (командитисти), като при командитното дружество те притежават част от капитала, а при командитното дружество с акции – притежават акции, записани срещу направените вноски;

 • Съдружниците – командитисти имат интерес да участват в командитното дружество, защото биха получили дивидент;

 • Акционерите – командитисти са водени от същите мотиви. КДА е подходящо за извършването на търговска дейност, за която се изисква разкриването на представителства, На отделните представители се дава възможността да станат командитисти, което би засилил интереса от съвместната дейност с командитното дружество с акции.

Можем да ви окажем пълно съдействие за регистрация на КД и КДА чрез:

Регистрация на фондация и сдружение

За разлика от дружествата и едноличните търговци, фондациите и сдруженията са юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/.

Те се уреждат със специалния Закон за юридическите лица с нестопанска цел и режимът на регистрация е коренно различен от този на търговските дружества.

 • ЮЛНЦ са сдружения и фондации, посветени на дейност в обществена или в частна полза. Те са логичният избор, когато планираният проект е с идеална цел и е различен от преследване на търговска печалба;

 • ЮЛНЦ в определени случаи са и единствената възможна форма на сдружаване за извършване на определен вид дейност;

 • За точно определени програми за финансиране от Европейския съюз могат да кандидатстват единствено юридически лица с нестопанска цел;

 • ЮЛНЦ са снабдени с определени данъчни привилегии – с данъчни облекчения се ползват дарителите – физически и юридически лица, даренията в полза на фондации и сдружения са по принцип освободени от данъчно облагане;

 • ЮЛНЦ се ползват и от други преференции – например при наемане на имоти, които са държавна и общинска собственост от фондации и сдружения отпада изискването за участие в търг или конкурс;

 • Държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони;

Екипът ни има опит в регистриране на фондации и сдружения, включително – такива с международно участие и може да окаже пълно съдействие чрез:

 • Изготвяне на целия комплект документи за учредяване на фондация или сдружение;

 • Организиране на учредителните сесии на юридическото лице с нестопанска цел;

 • Представителство пред нотариус и банкова институция във връзка с депозиране на дарителските вноски и нотариалната заверка на спесимените на представителните органи;

 • Представителство пред компетентния окръжен съд по седалище на ЮЛНЦ;

 • Представителство пред регистър „Булстат“;

 • Представителство пред компетентните български институции във връзка със снабдяване с разрешителни документи за упражняване на дейност;

 • Пълно счетоводно и комплексно правно обслужване на фондацията или сдружението.