Права върху индустриална собственост | от Аргументум2018-04-30T16:27:43+03:00
Право на интелектуална собственост
Права върху обекти на индустриална собственост
Патенти, полезни модели, търговски марки
Контакт с Аргументум

Екипът ни включва експерти, регистрирани представители при Патентно ведомство на Република България.

Можем да Ви бъдем полезни по въпроси относно права върху обекти на индустриална собственост, като предлагаме:

Правна защита на обекти на индустриална собственост

Действителната сила на едно право се определя от инструментите за неговата защита, уменията за тяхното прилагане и волята за битка до окончателна победа.

Доказали сме, че екипът ни отговаря на тези три условия.

Можем да защитим правата на Клиента върху обекти на интелектуална собственост чрез:

Оценка на нематериални активи

Подценяването на стойността и значението на нематериалните активи е грешка, която не може да си позволи нито един сериозен бизнес.

В много случаи тази стойност многократно надвишава стойността на притежаваните материални активи.

В последно време сме свидетели на сериозни битки с предмет – патентни права. Цената на исковете по тях възлизат на милиарди долари и те оказват съществено влияние върху света на високите технологии.

Това е още едно доказателство, че правата върху обекти на интелектуалната, в частност – индустриалната собственост, са от огромно значение за бизнеса.

Извършваме оценка на нематериални активи при:

Патент за изобретение

Изобретението е патентоспособно, когато представлява техническо решение със световна новост, изобретателско равнище и е промишлено приложимо.

Екипът ни предлага:

 • Извършване на проучване на патентната чистота;

 • Изготвяне на заявка и описание на изобретение;

 • Представителство пред Патентно ведомство чрез регистрирани представители по индустриална собственост;

 • Процесуално представителство пред компетентния съд във връзка с решения на Патентно ведомство;

 • Пълно представителство пред компетентните международни институции за издаване на световен патент;

 • Пълно представителство пред Европейското патентно ведомство за снабдяване с европейски патент;

 • Атакуване пред компетентен съд на вече издадени патенти;

 • Правна защита при нарушени патентни права.

Полезен модел

Процесът по регистрация на полезен модел е в значителна степен опростен в сравнение с регистрацията на патент за изобретение.

Ето защо регистрацията на полезен модел е предпочитан способ за защита на интелектуални права.

Ние предлагаме:

 • Проучване на изобретението;

 • Цялостно изготвяне на всички необходими документи за заявяване на желание за регистрация;

 • Представителство пред компетентните институции в процеса по регистрация на полезния модел;

 • Защита при нарушаване на индустриални права, свързани с полезни модели;

 • Подготовка на сделки с притежавани от Клиента права върху полезни модели.

Търговска марка и марка на Общността

Търговската марка е сред най-важните елементи на корпоративната идентичност.

Правната й защита е от изключително значение за успеха на Вашия бизнес:

Екипът ни може да ви окаже пълно съдействие при:

 • Анализ на търговска марка;

 • Цялостно представителство по регистрация на търговска марка в Република България и регистрирането й като марка на Общността;

 • Регистриране на търговската марка в страни извън Европейския съюз;

 • Регистрация на колективна марка и сертификатна марка;

 • Защита на търговската марка при нарушаване на индустриални права, свързани с нея;

 • Подготовка и посредничество при сделки с търговски марки в България, Европейския съюз и държави извън Общността.

Промишлен дизайн и дизайн на Общността

Дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинацията от тях.

В случай, че сте създали нов дизайн, можем да Ви окажем съдействие при:

 • Анализ на дизайн-а;

 • Регистрация на промишления дизайн в Република България;

 • Регистрация на промишления дизайн като дизайн на Общността;

 • Регистрация на промишления дизайн в страни извън Европейския съюз;

 • Правна защита при нарушени права върху промишлен дизайн;

 • Посредничество и осъществяване на сделки, свързани с разработен от Вас промишлен дизайн.

Собственост върху имена на домейни

Собствеността върху Интернет – домейн адрес е от изключително значение за бизнеси от всеки икономически отрасъл.

Интернет – адресът в много случаи е дори по-важен от физическия адрес на Вашия бизнес, особено в случай, че бизнес – моделът Ви залага основно на Интернет – аудитория.

Правната защита Вашия домейн още в процеса на регистрацията му е сред най-разумните Ви инвестиции.

Можем да Ви окажем пълно съдействие при:

 • Проучване на името на домейн-а;

 • Регистрация на избран от Вас домейн;

 • Подготовка и реализиране на сделки с притежавани от Вас домейн-и;

 • Пълно правно съдействие в случай на спор, касаещ домейн-и.