Нотариални сделки, заверки и производства2018-04-30T16:27:31+03:00
Контакт с Аргументум

Нотариалните сделки и производствата пред нотариус са едни от най-важните за гражданския оборот в Република България;

Нотариалните производства са задължителни при прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти и моторни превозни средства, при учредяване на ипотеки върху недвижими имоти, деклариране на множество факти и обстоятелства и в много други случаи;

Нотариалната заверка на съдържанието и/или подписите на документи е строго препоръчителна процедура особено в случай, че се договаря значим материален интерес или се регулират стратегически отношения с особена важност.

Екипът на консултантската ни група има изключително сериозен професионален опит в представителството пред нотариус на търговски дружества, еднолични търговци, обединения и организации с нестопанска цел.

Имаме изградени трайни професионални отношения с множество нотариуси в София, всички областни градове и множество други населени места.

На разположение сме за извършване на всички видове нотариални сделки и производства:

 Покупко-продажба на недвижим имот

 • Екипът ни може да организира в цялост покупко-продажбата на недвижим имот, като представлява и двете страни по сделката.

 • Предлагаме обстойна правна проверка на недвижимия имот, както и обстоен анализ на профила на купувача и продавача;

 • Имаме готовност за снабдяване на купувача и продавача на недвижим имот с всички документи, изисквани за успешното извършване на сделката, включително за изготвяне на договор за продажба на недвижим имот;

 • Осигуряваме представителство на купувача и продавача в рамките на нотариалното производство включително като упълномощени представители с правомощието за извършване на всички действия по изповядване на сделката.

 Учредяване на ипотека

 • Ипотеката върху недвижим имот е сред най-обичайните способи за гарантиране на задълженията по договори за банков кредит;

 • Ипотеката е строго препоръчителна и за обезпечаване на настоящи и бъдещи вземания от клиенти и партньори, а процедурата по учредяване на ипотеката е част от процедурите по гарантиране на вземанията, следвани от подразделението ни Аргументум | Дълг;

 • Осигуряваме представителство пред нотариус на юридически лица при учредяване на ипотека върху недвижим имот в рамките на процедура по отпускане на банков кредит;

 • Предлагаме обстойна правна проверка на недвижимия имот – обект на бъдещата ипотека, както и обстоен анализ на профила на кредитора и длъжника;

 • Оказваме пълно правно съдействие на ипотекарния кредитор и ипотекарния длъжник при учредяване на ипотека върху недвижим имот като способ за гарантиране на настоящи и бъдещи парични и други вземания;
 • Можем да съдействаме и на двете страни в производството по учредяване на ипотека за организиране на всички документи, необходими за сделката, включително чрез изготвяне на нотариалния акт за учредяване на ипотека;

 • Предлагаме представителство пред нотариус както на ипотекарния кредитор, така и на ипотекарния длъжник до окончателно приключване на нотариалното производство.

Учредяване на право на ползване, право на строеж и други вещни права

 • Недвижимите имоти могат да бъдат обременявани с вещни права, учредени в полза на физически и юридически лица;

 • Ограничени вещни права са правото на преминаване, на ползване, на пристрояване, на надстрояване, учредяване на право на строеж и други подобни;

 • Можем да окажем пълно съдействие по снабдяване на страните по нотариалния акт с всички необходими документи, включително за изготвяне на нотариалния акт за учредяване на вещното право;

 • Осигуряваме представителство пред нотариус и на двете страни по нотариалния акт, чрез който се учредява вещно право върху недвижим имот.

 Продажба на МПС и движими вещи

 • Съгласно изискванията на българския закон моторни превозни средства, както и други движими вещи се продават чрез нотариус.

 • Предлагаме обстойна правна проверка на вещно-правния статус на превозното средство или движимата вещ, събиране на всички документи, необходими за изповядване на сделката изготвяне на договор за продажба на МПС;
 • Осигуряваме пълно представителство на продавача и купувача пред нотариус до окончателно приключване на сделката по покупко-продажба на МПС.

Връчване на Нотариална покана

 • Нотариалната покана е най-надлежният способ за уведомяване на физически или юридически лица за наличието на парично или друго задължение , както и за настъпването или наличието на факти и обстоятелства;

 • Връчената нотариална покана е мощен доказателствен способ, особено полезен при бъдещи съдебни дела;

 • Строго препоръчително е чрез нотариални покани да се отправят всякакви уведомявания между страни по договори, спогодби и други двустранни писмени документи, особено когато съществува съмнение в почтеността на една от договарящите страни;

 • Нотариалната покана има още едно изключително полезно свойство – в случай, че не бъде връчена физически на своя адресат, след изтичане на определен от закона срок, настъпват правните последици на ефективното връчване;

 • Екипът ни има изключително сериозен опит в изготвянето на нотариални покани, както и в представителство на изпращащата страна пред нотариус до окончателното й връчване.

 Нотариална заверка на договор

 • Желателно е договорките между страните да бъдат писмени – във формата на договор, споразумение, спогодба или друг вид двустранен писмен документ;

 • Строго препоръчително е тези документи да бъдат снабдявани с нотариална заверка на подписите на страните по тях, а в някои случи – и на съдържанието.

 • Документ, снабден с нотариална заверка, е възможно най-надлежно изготвен и е снабден с мощна доказателствена сила – както за самоличността на подписалите го лица, така и за неговото съдържание, достоверността на дата на подписване, на влизане в сила и прочие;

 • Задълженията по договори и споразумения с нотариална заверка са основание за бързото им претендиране по реда на скоростните Заповедни производства по ГПК;

 • Имаме много богат опит в изготвянето на всякакви двустранни документи за задължения, отношения, факти и обстоятелства, както и в представителството на страните по тях пред нотариус във връзка с нотариална заверка на подпис и/или съдържание.

 Констативни нотариални производства

 • Констатирането на факти и обстоятелства по реда на констативните нотариални актове е изключително мощен способ за тяхното доказване;

 • Екипът ни често използва този вид нотариални производства особено в процедурите, прилагани като способ за снабдяване на Клиента с годен доказателствен материал;

 • Организирали сме и множество срещи при спор между наши клиенти и трети физически или юридически лица в присъствието на нотариус, който свидетелства за естеството на направените в рамките на срещата изявления, твърдения, декларации и други подобни;

 • Имаме готовност да Ви представляваме във всички фази на нотариалното производство по изготвяне на констативни нотариални актове, включително като упълномощени представители по време на срещи, проведени в кантората на нотариус.

 • Имаме много богат опит в изготвянето на всякакви двустранни документи за задължения, отношения, факти и обстоятелства, както и в представителството на страните по тях пред нотариус във връзка с нотариална заверка на подпис и/или съдържание.