Събиране на вземания с преговори | от Аргументум2018-04-30T16:27:33+03:00
Събиране на задължение с преговори
Сключване на Споразумение за изплащане на задължение
Погасителен план за изплащане на задължение
Контакт с Аргументум

Задълженията между фирми и задълженията на физически лица към банки и финансови институции е значима тема в българското общество.

Дружествата обичайно допускат натрупване на задължения от клиенти и партньори заради недостатъчно проучване на тяхната добросъвестност и платежоспособност.

Втората типична причина е предоставяне на пари и стоки без надлежно обезпечение или чрез неподходящи договори и правни рамки.

Физическите лица задлъжняват заради лошо планиране на своя бюджет или заради предоверяване на свои близки и познати – когато поемат задължение като поръчител.

Един от най-ефикасните способи за събиране на вземания е чрез извънсъдебни процедури, преговори и търговска медиация.

От възникването на консултантската ни група сме разрешили стотици казуси по неизплатени задължения чрез извънсъдебни преговори.

Опитът ни в извънсъдебното събиране на вземания е огромен.

Можем да Ви бъдем полезни чрез:

Извънсъдебното събиране на вземания има много предимства.

То винаги е за предпочитане пред завеждането на съдебни дела.

Събирането на задължение по извънсъдебен ред изисква психологизъм и умения за водене на преговори.

Достигали сме до 100 процента ефективност по възложен пакет вземания с множество експозиции.

Успешното извънсъдебно събиране на вземания е възможно единствено при спазването на най-добри практики.

Следваме висок професионално-етичен стандарт, който защитава репутацията на Клиента.

За предимствата на колектинга
Вижте нашите процедури за преговори
Запознайте се с най-добрите практики

 Обстоен анализ на фирмено и персонално задължение

Успешното извънсъдебно събиране на вземане изисква пълно познаване на правната и фактическата обстановка около неговото възникване и съществуване.

При възлагане на вземане ние ще:

 • Анализираме писмените документи като договори, анекси, протоколи, имащи отношение към задължението;

 • Се запознаем в детайли с всички финансово – счетоводни документи, свързани с дълга – като фактури, банкови преводи, кредитни и дебитни известия;

 • Проучим цялата история на комуникацията между кредитора и длъжника, като писма, покани, възражения за некачествено изпълнение;

 • Анализираме в детайли самоличността на длъжника чрез разработена от нас система за оценка на длъжника и дълга;

 • Изградим стратегия за събиране на вземането, индивидуализирана спрямо спецификите на конкретния казус.

Изготвяне на Покана за доброволно изпълнение

Поканата за доброволно изпълнение трябва да е стриктно индивидуализирана спрямо конкретното задължение и да демонстрира пълно познаване на неговата правната, финансова и фактическа история.

Връчването на Покана за доброволно изпълнение е първият и най-значим контакт с длъжника.

Поканата за доброволно изпълнение трябва да съдържа:

 • Детайлно описание на всички правни документи, чрез които е възникнало задължението;

 • Подробно описание на фактическата страна на задължението и описание на неговата история;

 • Изчерпателно посочване на всички финансови документи, обосноваващи претенцията на кредитора;

 • Изреждане на правните последици от незаплащане на дълга;

 • Приложен проект на Споразумение за изплащане на дължими суми, стриктно индивидуализирано спрямо конкретното задължение.

Преговори с длъжника

Фазата на преговори е определяща за успешното извънсъдебно събиране на вземания, тя изисква дълбок психологизъм, такт и непоколебимост.

В преговорите с длъжника ще:

 • Упражняваме системен, изцяло законосъобразен контрол върху длъжника чрез телефонни разговори, текстови съобщения, електронни писма и посещения на място;

 • Насочим нашите усилия към сключване на Споразумение за изплащане на дължими суми;

 • Упражняваме посредничество за възстановяване на нарушените търговски и лични връзки между кредитора и длъжника.

Споразумение за изплащане на задължение

Споразумението за изплащане на задължение е окончателния продукт от процедурата по извънсъдебно събиране на вземания и е от голямо значение особено при дългове, базирани на нестабилни или погасени по давност документи.

Изготвеното от нас Споразумение за изплащане на задължение:

 • Въвежда пълна яснота и взаимно съгласие относно правната, фактическата и счетоводната история на задължението;

 • Урежда стриктен план за погасяване на главницата, лихвите и/или неустойките;

 • Задължава за възстановяване на всички направени от кредитора разноски, включително нашето възнаграждение;

 • Задължава солидарно управителя и/или съдружниците на фирмата – длъжник или трети физически или юридически лица;

 • Може да послужи за бързо снабдяване с Изпълнителен лист по реда на заповедното производство.

Контрол върху задължението до окончателно погасяване

Заданието по извънсъдебно събиране на вземане не приключва с подписване на Споразумение за изплащане на задължение.

Подписването на Споразумение дава чист старт за същинското колекторско мероприятие, в което ще:

 • Упражняваме системен контрол върху длъжника чрез напомнителни телефонни разговори, текстови съобщения, електронни писма за наближаваща вноска по договорения погасителен план;

 • Прилагаме единствено законосъобразни и прецизни юридически и фактически способи по изплащане на задължението;

 • Уведомяваме Клиента за всяко отделно предприето действие чрез система за онлайн клиентски контрол;

 • Претендираме плащане на колекторско възнаграждение единствено при реално постъпила погасителна вноска по сметките на кредитора в изпълнение на Споразумението.

Превенция на задлъжнялостта

Задължения на клиенти и партньори се натрупват заради упражняване на лоши бизнес практики, следване неправилни търговски процеси и използване на неподходящи договори и правни рамки

.

Предоставяме комплексна правна консултация по превенция на задлъжнялостта чрез:

 • Обстоен правен анализ на използваните от Клиента договори, анекси, протоколи и други елементи на документооборота;

 • Обстоен икономически анализ на прилаганите от Клиента практики при уреждане на финансовите взаимоотношения с негови клиенти и партньори;

 • Детайлна оценка на дейността на служителите при Клиента, ангажирани с претендиране на задължения на клиенти и партньори;

 • Изготвяне на цялостна правна рамка за упражняване на дейността и минимизиране на обема на задълженията;

 • Разработването на стратегия, препоръки и процедура по претендиране на вземания от клиенти и партньори без участието на колекторска фирма;

 • Обучение на екипа на Клиента за най-добрите, законосъобразни и ефективни практики по водене на преговори за изплащане на дължими от клиенти и партньори суми.