Доброволна и съдебна делба на имот | от Аргументум2018-04-30T16:27:35+03:00
Доброволна и съдебна делба
Делба между наследници
Делба на имущество след развод
Контакт с Аргументум

Често възниква съсобственост върху движими вещи или недвижим имот, която създава затруднения при използването на вещта и се налага прекратяването й чрез делба.

Сделките по доброволна делба и производствата по съдебна делба са сред най-чувствителните и в същото време най-трудните за разрешаване правни казуси.

В тези казуси се преплитат сложни човешки взаимоотношения, сблъскват се противостоящи си материални интереси.

Малко са юридическите консултанти и адвокати, които имат действителен, доказан опит в извършването на доброволна и съдебна делба.

Това са така наречените делбари, тесни юридически специалисти, практикуващи в тази деликатна и сложна правна и житейска материя.

Разполагаме точно с такива специалисти.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Доброволна делба
 • Съдебна делба
 • Делба след развод
 • Делба между наследници
 • Поставяне в дял на съсобствен имот
 • Делба на дружествен дял или акция

Съсобственост може да възникне чрез наследяване, сделка, като съпружеска имуществена общност или етажна съсобственост.

Съдебна или доброволна делба е възможна  по отношение на всички вещи с малки изключения.

Доброволна делба е договор между съсобственици, чрез който се разделя общо движимо имущество и недвижими имоти.

Най-често Договорът е с нотариална заверка на подписите на всички съсобственици.

Съдебната делба е продължителна, скъпа и мъчителна процедура по разделяне на съсобствени движими вещи и недвижими имоти.

Препоръчва се избягването й и заместването й с доброволна делба.

Поставяне в дял на недвижим имот е правомощие, запазено за точно определени съсобственици.

Процедурата е част от съдебната делба и крие редица особености.

Възникване на съсобствеността
За доброволната делба
За съдебната делба
За поставянето в дял

Разводът прекратява семейна имуществена общност и бившите съпрузи могат да стартират процедура по делба на семейно имущество.

Производството е сложно и изисква квалифицирана юридическа помощ.

Върху дружествен дял или акция може да възникне съсобственост по наследяване, която може да бъде прекратена с доброволна делба.

Процедурата е специфична и от голям интерес за наследниците на бизнесмени.

За делбата след развод
Делба на акции и дялове

Имаме готовност за оказване на пълна правна помощ при доброволна делба, съдебна делба, делба между наследници и делба между бивши съпрузи

Съсобствеността може да бъде желана от съсобствениците, но най-често тя създава затруднения в оперативното използване на съсобствената вещ и рано или късно се налага прекратяването й чрез делба.

Всеки съсобственик може да бъде инициатор на делбата и това негово право не се погасява по давност.

На разположение сме при:

 • Доброволна делба:

  Установяване на контакт с всички съсобственици;

  Преговори със съсобствениците за достигане до съгласие за доброволна делба и определяне на дяловете на съсобствениците чрез инструментите на търговската медиация;

  Изготвяне на Договор за доброволна делба;

  Подготовка на всички необходими документи, нужни за сключване на Договор за доброволна делба;

  Правно съдействие пред нотариус при подписване на Договор за доброволна делба;

  Представителство пред всички институции след извършване на доброволната делба във връзка с последващите действия, касаещи обособените дялове на отделните съсобственици.

 • Съдебна делба:

  Изготвяне на иск на съсобственик за стартиране на съдебна делба;

  Представителство пред всички институции на съсобственика във всички фази на делбеното производство;

  Предявяване на възлагателна претенция по поставяне в дял на неподеляем недвижим имот в полза на наследник или бивш съпруг;

  Представителство на съсобственика във фазата на публична продан на недвижим имот, обект на съдебна делба.

  Представителство пред всички институции след приключване на съдебната делба.

 • Делба на имущество след прекратяване на брака:

  Преговори с бившия съпруг за достигане до съгласие за сключване на Договор за доброволна делба на семейно имущество;

  Завеждане на иск за съдебна делба на семейно имущество след развода;

  Процесуално представителство във всички фази на съдебната делба на имущество след развода;

  Предявяване на иск за увеличаване на дела на съпруг с по-голям принос;

  Снабдяване с доказателства за по-голям принос и с доказателства за отсъствие на принос или незначителен принос на ответния съпруг;

  Предявяване на иск за поставяне в дял на семейното жилище на бивш съпруг.

 • Делба на дружествен дял или акция:

  Представителство на наследниците пред съдружниците в ООД във връзка с упражняване на имуществените права на наследените дружествени дялове;

  Представителство в процедурата по приемане на наследник като член на Общо събрание на ООД;

  Преговори с останалите сънаследници на дружествен дял или акция по сключване на Договор за доброволна делба на дружествени дялове или акции.

  Правно съдействие пред нотариус по сключване на Договор за доброволна  делба на дружествени дялове или акции.