Правни услуги за фирми и частни клиенти|от Аргументум2018-04-30T16:27:35+03:00
Правни услуги и консултации от адвокати

Представяме Ви правните услуги на Аргументум Консултантска Група.

Екипът ни обединява адвокати с дългогодишен опит, подпомагани от стажантски състав и технически сътрудници. 

Нашите адвокати специализират в различни правни сфери, всеки един от тях е профилиран в конкретна правна дейност. 

Чрез този разнообразен юридически екип ние предоставяме всеобхватни и прецизни правни консултации във всяка една сфера на българското право. 

Имаме богат опит в комплексно обслужване на български и международни търговски фирми и юридически лица с нестопанска цел. 

Предоставяме правна помощ и съдействие и на български и чуждестранни физически лица.

Доверието е наградата
Правно обслужване на фирми
Правно обслужване на бизнес клиенти
Контакт с Аргументум

Успешното правно обслужване на бизнес – клиенти изисква пълна отдаденост.

Юридическият консултант е сред най-ключовите фигури в работния екип.

Доверието в него трябва да е абсолютно и инстинктивно.

Правни и бизнес интереси могат да бъдат поверени единствено на консултант с доказан професионализъм и безкомрпомисна лоялност.

Мотото на екипа ни е „Доверието е наградата“, защото знаем: всичко е функция на доверието.

Доверието на нашите Клиенти е най-ценният ни актив и сигурна гаранция за успешното развитие на консултантската ни група.

Пълно правно обслужване

Изготвяне на документи

Екипът ни има дългогодишен опит в изготвяне на цялостни правни рамки.

Комплексната правна рамка е сред най-сигурните гаранции за успеха на Вашия бизнес:

Юридически услуги

Екипът ни има изключително богат и доказан опит в уреждане на спорове от всякакво естество чрез извънсъдебни способи и процедури по медиация:

Дружествено право и Търговски регистър

Често единствено чрез обединяване на няколко търговски дружества могат да бъдат реализирани мащабни строителни и инфраструктурни проекти или постигането на значителен търговски или иновационен пробив:

Семейно право, наследствено право, доброволна и съдебна делба
Контакт с Аргументум

Предоставянето на правни услуги за частни клиенти изисква вникване във вътрешния свят на всеки един от тях.

Ето защо правният консултант трябва да е психолог и преди всичко – емпат.

Умението да съпреживееш проблема на частния клиент като личен свой проблем е мощен мотиватор за разрешаването му – без оглед на естеството на правния казус.

Психологизмът и съпреживяването на правния казус се допълва от открито, приятелско и преди всичко – честно отношение.

Комбинацията от тези качества е сигурна гаранция за успех – и за изграждане на дълготрайни, доверени връзки.

Частно право

Брачните отношения попадат в една от най-деликатните сфери на правото –  семейното право.

Казусите от сферата на семейното право засягат най-интимната сфера на личните отношения и успешното им разрешаване е възможно единствено от юрист, който може да съпреживее емоционалните и психологическите процеси, които се развиват в неговия Клиент.

Адвокатският ни състав включва адвокати по семейно право, които могат да Ви окажат квалифицирана правна помощ в следните сфери:

Наследственото право е една от най-важните области на частното право.

Изискванията към консултанта – специалист по наследствено право – са завишени, защото той се намесва в изключително деликатни и в много случаи – емоционални взаимоотношения – между наследодателя и неговите наследници и кредитори.

Екипът ни разполага с тесни специалисти по наследствено право, които могат да окажат експертна правна помощ в следните области на наследственото право:

Малко са юридическите консултанти и адвокати, които имат действителен, доказан опит в извършването на доброволна и съдебна делба.

Това са така наречените делбари, тесни юридически специалисти, практикуващи в тази деликатна и сложна правна и житейска материя.

Разполагаме точно с такива специалисти.

Можем да Ви бъдем полезни при:

Правна закрила

Работникът и служителят обичайно са в по-неизгодна позиция спрямо работодателя.

Много работодатели подлагат служителите си на тормоз, забавят или не изплащат заплати, налагат необосновани парични глоби и други санкции, уволняват дисциплинарно без законово основание.

Българските институции и съд закрилят работника и служителя, обичайно трудовите спорове приключват в тяхна полза.

Оказваме пълна правна помощ по трудови спорове при:

 • Жалби към Инспекция по труда

 • Закрила при уволнение

 • Атакуване на дисциплинарно наказание

 • Претендиране на неизплатено  трудово възнаграждение

 • Претендиране на други задължения, свръзани с трудовото правоотношение

 • Защита от дискриминация на работното място

 • Защита от тормоз на работното място

 • Представителство по трудови дела

Много наши клиенти са се озовали в капана на банковото кредитиране: чрез усвояване на потребителски кредити, сключване на неизгодни ипотеки, изплащане на кредитни карти и погасяване на овърдрафт.

Още по-сериозно е положението на клиентите на фирмите за бързи кредити – неголямо по размер задължение безконтролно се уголемява многократно, а лихвите по тези бързи кредити са изключително сериозни.

В най-тежка ситуация се озовават жертвите на лихвари – докато банките и финансовите институции използват законови и договорни механизми за притискане на длъжника, лихварите прибягват до същински физически и емоционален рекет.

Жертви са и близките на длъжниците.

Осигуряваме пълна правна закрила на жертви на лихварство и защита от банки и финансови институции чрез:

Голяма част от длъжниците на банки и финансови институции са всъщност поръчителите.

Те са жертва преди всичко на своето доверие към основния длъжник.

Тези казуси са и емоционално наситени: обикновено основният длъжник е близък на поръчителя: приятел, колега, а много често – и партньор или съпруг.

Осигуряваме пълна правна помощ на поръчителя при:

Почти всички колекторски фирми използват полузаконни или откровенно незаконни методи за събиране на просрочени задължения.

Пример за незаконни практики са: непрекъснат телефонен тормоз, заплашителен тон в разговорите, притискане на близки и роднини на длъжника, грубо и безпардонно отношение, агресивни електронни и физически писма и SMS.

Често се правят опити за колектинг и на несъществуващи, изплатени или погасени по давност вземания.

Предлагаме ефикасна правна защита срещу колекторски фирми чрез:

Получаването на Покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител е травмиращо изживяване.

Малко са онези, които знаят какви действия да предприемат, а пропускането на сроковете за извършването им е фатално за хода на изпълнителното дело и за защитата на длъжника.

Използването на експертна правна помощ е абсолютно задължително във всички фази на изпълнителното дело.

Имаме богат опит в представителството на частни клиенти пред частен съдебен изпълнител и държавен съдебен изпълнител.

Можем да Ви бъдем полезни чрез:

Цените на електроенергията, водата, разходите към топлофикационните дружества, сметките за телефон, Интернет и телевизия са най-същественото перо в бюджета на нашите клиенти.

Финансовото им положение допълнително се утежнява, когато доставчиците на услуги не са коректни във фактурирането на тяхната стойност – или дори, когато претендират заплащане на вече изплатени задължения, задължения за непредоставена услуга или лоша услуга.

Имаме богат опит в оспорване на фактури на доставчици по извънсъдебен и съдебен ред.

На разположение сме при:

Българското общество е приело общоприетите европейски ценности, но остава една от най-нетолерантните общности на Стария континент.

Дискриминационното отношение може да бъде открито почти навсякъде, а засегнати от дискриминация са широк кръг лица.

Дискриминацията е осъдителна и се преследва чрез Закон за защита от дискриминация.

Имаме богат опит в закрилата срещу дискриминация.

На разположение сме при:

Публично право

Отговорността на държавата може да бъде ангажирана за вреди, причинени от дейността на администрацията и от дейността на правозашитните органи.

Тези вреди са причинени от от органи и длъжностни лица, когато са издали незаконосъобразни актове или са извършили незаконни действия или бездействия.

Можем да Ви бъдем полезни при:

Българско гражданство се придобива по произход, по месторождение и чрез натурализация.

Български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или е е припознато от български гражданин, или чийто произход от български гражданин е установен със съдебно решение.

Български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход.

Натурализацията е способ за придобиване на гражданство от чужденци и лица без гражданство, когато лицето отговаря на изискванията, заложени в Закона за българското гражданство.

Оказваме пълна правна помощ на чужденци, които желаят да придобият българско гражданство чрез:

 • Изготвяне на всички необходими документи

 • Представителство пред всички институции за снабдяване с документите, нужни за придобиване на българско гражданство

 • Осигуряване на доказателства за фактите и обстоятелствата, нужни за придобиване на българско гражданство 

 • Представителство в целия ход на процедурата по придобиване на българско гражданство 

Чужденците пребивават в Република България:

Краткосрочно – до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната;

Продължително – с разрешен срок до една година;

Дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;

Постоянно – с разрешен неопределен срок.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Изготвяне на всички необходими документи

 • Представителство пред всички институции за снабдяване с необходимите документи

 • Представителство в целия ход на процедурата по разрешаване на пребиваване и удължаване на пребиваване на територията на Република България